Отпадъците у нас все още не се оползотворяват достатъчно и не се прилагат дейности, които предвиждат последващото им третиране, което създава риск за нанасяне на вреди на екосистемите в природата и на човешкото здраве. Това показва одитът на Сметната палата, извършен между 1 януари 2017 г. до 31 декември 2019 г.

Данните сочат, че през 2018 г. са оползотворени само 25% от предадените отпадъци за третиране, а са обезвредени 75%. През 2017 г. са оползотворени 28%, а са обезвредени 71%.

Констатирано е, че България все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране (складиране) на отпадъци - 70% през 2016 г. и 62% през 2017 г., спрямо средното равнище за ЕС - около 24%.

През 2017 г. в страната са образувани 3 млн. тона битови отпадъци, 185 000 тона опасни отпадъци и около 17 млн. тона неопасни отпадъци. През 2018 г. битовите отпадъци са около 2,9 млн. тона, опасните - 281 000 тона, а неопасните - 19 млн. тона.

България е внесла 14.4 хил.т. опасни отпадъци за 5 месеца

България е внесла 14.4 хил.т. опасни отпадъци за 5 месеца

От МОСВ подчертават, че в България е забранен вносът на отпадъци

От Сметната палата съобщават, че дейностите по третирането на отпадъците, включително от пластмаса, са насочени основно към образуваните отпадъци във фазата на излизането им от употреба и по-малко към действия за намаляване и предотвратяване на образуването им, а това намалява ефективността на провежданата политика.

Не е достигната националната цел от 40% за рециклиране на битовите отпадъци, заложена в законодателството. Има дори намаление на рециклирането на битови отпадъци с 3% през 2018 г. в сравнение с 2017 г. - до 31,5%.

Равнището на рециклирането на битови отпадъци у нас е значително по-ниско от средното за ЕС - 46%. Необходимо е усилията да са насочени към рециклиране, чрез което отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел, посочва се в доклада.

През 2018 г. в страната са образувани 131 000 тона пластмасови отпадъци от опаковки, а през 2017 г. - 120 000 тона. Всички организации по оползотворяване превишават нормативно заложените цели за рециклиране на отпадъците от опаковки от пластмаса. Това е така, тъй като количеството на общо пуснатите на пазара опаковки от пластмаси на национално ниво е значително по-голямо от количеството на отпадъците от опаковки от пластмаси, които са декларирани от организациите по оползотворяване, поясняват от Сметната палата и допълват, че липсва нормативно изискване за регистрация на фирмите, които пускат на пазара опаковани стоки. От Министерството на околната среда и водите са предприети действия в тази посока, което е предпоставка за по-ефективен контрол и управление на отпадъците от пластмасови опаковки.

Екоминистърът: Само план за отпадъците не стига, трябва и да го следваме

Екоминистърът: Само план за отпадъците не стига, трябва и да го следваме

Асен Личев представи трите основни цели на Националния план

Докладът сочи, че случаите на незаконен внос на отпадъци, наличието на нерегламентирани сметища, сигналите за нерегламентирано изгаряне на отпадъци показват, че има пропуски и са нарушени взаимовръзките и координацията на действията на отговорните органи. Като резултат - не са предотвратени незаконните превози на отпадъци в т.ч. от пластмаса.

Приети са национални стратегически документи с цели и мерки до 2020 г. и Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Националното законодателство е хармонизирано с европейското законодателство до 2017 г., има закъснение обаче при транспониране на новите изисквания на европейските директиви относно отпадъците. Въпреки че е пропуснат срокът 5 юли 2020 г. за въвеждането им, благодарение на одита на Сметната палата процесът все пак приключва през март 2021 г.

Не е приета предвидената в Закона за управление на отпадъците наредба, отнасяща се до площадките за съхраняване или третиране, както и за изграждане и експлоатация на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци. Отпадъците от пластмаса не се разглеждат като самостоятелен поток, а като съпътстваща част от всеки специфичен поток отпадъци - битови, строителни, производствени или масово разпространени отпадъци, което създава риск от ефективни действия за третирането им.

И служебното правителство има план за отпадъците до 2028 г.

И служебното правителство има план за отпадъците до 2028 г.

Това е документ на прехода от управление на отпадъците към използването им

Предприетите мерки за подобряване на разделното събиране на отпадъците, включително и от пластмаса, са насочени предимно за подпомагане на общинските администрации и ползвателите на обществени обекти при изпълнение на задължението им за разделно събиране. Необходими са активни действия за мотивиране на масово участие на гражданите и обществото в системите за разделното събиране на отпадъци, заявяват от Сметната палата.

Не е изградена напълно Национална информационна система за отпадъците.

Сметната палата е дала седем препоръки на министъра на околната среда и водите, които да се изпълнят до 30 юни 2022 г.