Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до регионалния министър Петя Аврамова, в което настоя да се извърши цялостен анализ на реалната приложимост на процедурата за издаване на технически паспорти на съществуващите сгради, тъй като липсва нормативна, финансова и ресурсна осигуреност. Според нея е необходимо да бъдат съобразени възможностите на гражданите за заплащане на разходите, в съответствие с техните доходи и имущество, както и с последиците на пандемичната обстановка, без да се допуска засягане на основни права.

Тезата на омбудсмана е, че отлагането на определения срок до края на 2022 г. с най-малко две години, е основателно и необходимо, но ще даде търсения резултат, само ако бъде съпроводено с преосмисляне на цялостната концепция в такава значима област, която засяга пряко мнозинството от гражданите.

Припомняме, по-рано стана ясно, че се обмисля поредно отлагане на техническите паспорти на сградите.

Омбудсманът изтъква конкретни проблеми, които правят процедурата по издаване на техническите паспорти неефективна, което вече доведе до четирикратно удължаване на крайните срокове.

Например - големият брой необитавани жилища, нееднаквото разбиране на целите на техническите паспорти и санирането в сгради в етажна собственост, което е пречка за постигане на решение на общото събрание, съгласно Закона за управление на етажната собственост. Друг проблем са различните интереси на собствениците и на обитателите в дадена сграда, разногласията между собствениците и трудностите при планиране на дейностите за обновяване на сградата. Това обстоятелство е изтъкнато и в стратегията на ЕК, публикувана на 14 октомври 2020 г., като една от основните бариери на санирането, посочена от респондентите в обществената консултация на проекта.

Обмислят поредно отлагане на техническите паспорти на сградите

Обмислят поредно отлагане на техническите паспорти на сградите

Изискването за технически паспорти на сградния са били удължавани четири пъти

Съществено затруднение на процеса, водещ до допълнително финансово натоварване на собствениците, е липсата на архивна техническа документация, чието възстановяване за немалка част от съществуващите строежи ще бъде изцяло за сметка на хората. Омбудсманът застава на страната на гражданите, които настояват за справедливо разпределяне на разходите за конструктивно укрепване и енергийно обновяване на жилищата.

Ковачева припомня, че институцията на омбудсмана е отправяла препоръки още през 2014 г. и 2015 г., изрично са посочвани съществуващите проблеми при сградите, които са строени при действието на вече отменени два закона - Закон за плановото изграждане на населените места и Закона за териториално и селищно устройство - чрез панелно, ЕПК и стоманобетонно строителство, реализирано изцяло от държавата, края на 50-те години до края на миналия век.

Според нея е необходимо да се прецени възможността за реализиране на процедурата като се има предвид съотношението на издадените технически паспорти до момента към общия брой на жилищните сгради в страната.

Диана Ковачева подчертава, че липсата на регулация за остойностяване на дейностите на пазарен принцип и неяснотата на механизмите за контрол, създават предпоставки за прилагане на цени в широк диапазон, а това противоречи на публичния характер на възложеното на собствениците задължение.