Във връзка с проведеното днес събитие от страна на неправителствени организации по повод на възникналия проблем със замърсяване с отпадъци по поречието на р. Искър в района на Своге, МОСВ изразиха своята позиция за случващото като заявиха, че екологосъобразното управление на отпадъците е на първо място грижа, отговорност и мерило за културата на всеки отделен гражданин, а не само тяхна отговорност.

Припомняме, че по-рано днес пластмасови бутилки под формата на вълна изградиха тази сутрин пред входа на МОСВ природозщитници от "Грийнпийс" и Екологично сдружение "За Земята".

Организациите настояват Министерството на околната среда и водите да въведе депозитна система за всички пластмасови бутилки.

В отговор МОСВ заявиха, че кметовете и съответните общински длъжностни лица са тези, които следва да осъществяват своевременен контрол върху действията на гражданите, да следят и да не допускат нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Очевидно е, че пластмасовите отпадъци са само една част от тях и фокусът на проблема е в цялостното организиране на дейностите по управление на отпадъците и упражнявания контрол, в случая със Своге - в селата и вилните зони в района.

Приливна вълна от пластмаса заля входа на МОСВ

Приливна вълна от пластмаса заля входа на МОСВ

Поводът затова е плаващят боклук в река Искър

Повод за днешната акция бе предизвикана от случая на задръстения Искър край Своге. Организациите заявиха, че има липса на действаща система. От МОСТ отговориха, че от страна на министъра на околната среда и водите Емил Димитров е възложено на областните управители да предприемат необходимите действия за почистване на речните корита. Обърнато е внимание и на наличието на осигурени средства от отчисленията на общините за извършване на тези дейности.

Същевременно е възложено на контролните органи на министерството - РИОСВ да осъществят цялостна проверка на всички населени места по поречието на р. Искър в спешен порядък за установяване на условията, при които се осъществяват дейностите по управление на отпадъците по места, изпълняването на всички задължения на кметовете, както и за упражнявания от тях контрол. Проверката включва и дали изначално в съответните населени места са осигурени условия на гражданите за регламентирано изхвърляне на отпадъците, което е една от основните отговорности на кметовете, съгласно чл. 19 от ЗУО.

Сметището в река Искър замръзна, включват и лодки

Сметището в река Искър замръзна, включват и лодки

Разчистването тече бавно - ледът се разбива на ръка

Що се отнася до ангажиментите на България като държава-членка да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда в срок до 3 юли 2021 г., със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена експертна работна група, която включва представители и на различните администрации, които имат отношение по прилагане на директивата, в т.ч. Министерствата на икономиката и на туризма, както и морска администрация.

Едно от съществените изисквания, които се въвеждат с Директивата, е до 2025 г. да се постигне 77% ниво на разделно събиране на пластмасовите бутилки за напитки до 3 литра. При приемането на директивата е отчетено, че една част от държавите-членки са въвели депозитни системи, а по-голяма част от тях използват друга система за разделно събиране на тези отпадъци - заедно с останалите пластмасови отпадъци от опаковки. По тази причина и двата метода за събиране на бутилки са посочени в чл. 9 на директивата като равнопоставени.

Ако гражданите не изхвърлят, на ВЕЦ Своге ситуацията би била различна

Ако гражданите не изхвърлят, на ВЕЦ Своге ситуацията би била различна

Реакцията на държавата не е закъсняла, според областния управител

Следва да се има предвид, че подобно решение за въвеждане на депозитна система в България, още по-малко реализирането чрез нормативната уредба, далеч надхвърля компетенциите на МОСВ, както и Закона за управление на отпадъците и наредбите по неговото прилагане. Решение в подобна посока следва да бъде взето не въз основа на принципни предпочитания към даден вид система за събиране, а отчитайки всички специфики на управлението на отпадъците в България и на възможностите за изпълнение на новите цели.