Министърът на транспорта Николай Събев закри поради неефективност 7 одитни комитета към дружества в транспорта. Той не е доволен от работата на одитните комитети в Пристанище "Бургас" ЕАД, Пристанище "Варна" ЕАД, летище "София" ЕАД, пристанищен комплекс - Русе ЕАД, "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД, Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

В тази връзка, Министерството на транспорта, излезе с отчет с резултати за периода от декември 2021 юни до 2022 г.

Резултати по видеове транспорт

Въздушен транспорт

 1. Постигната е договореност с концесионера на Летище София да ускори инвестициите си, като през следващите 5 години те ще бъдат увеличени с 43 милиона лева.
 2. Отменен е Протокол 219/25.08.21 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което се прекратява вливането и преобразуването на "Летище София" ЕАД в "Летище Пловдив" ЕАД. Целта е да се елиминира възможността за прикриване отговори на множество неизяснени и до момента въпроси около концесията на летище София.
 3. Осигуряване на условия за спешна медицинска помощ по въздух. МТС предприе всички необходими стъпки за създаване на авиационен оператор, който да извършва полетите за спешна медицинска помощ по въздуха. Координационна група, в която водещо е МТС, подготви целия пакет от документи, който е предоставен за одобрение от Министерския съвет.

Воден транспорт

 1. Рестартиране на проекта за изграждане на естакада в Шабла, който беше замразен в продължение на няколко години;
 2. Фериботната Ро - Ро линия Силистра - Кълъраш вече работи в режим 24/7;
 3. Предстои откриването на конкурс за български превозвач по фериботната Ро - Ро линия Видин - Калафат, като срокът за подаване на оферти ще бъде до 20 юли 2022 г.;
 4. Изготвен, одобрен от Министерския съвет и внесен за разглеждане в Народното събрание (приет на първо четене) е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) №2019/883 за пристанищните приемни съоръжения за отпадъци;
 5. Одобрен генерален план за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт "Марлин" на река Дунав, в района на Силистра;
 6. Възобновена е работата по изработването на генералните планове на пристанище Бургас и пристанище Варна. Възобновена е работата по изработването на генерален план на Интермодален терминал-Варна;
 7. Успешно приключи реализацията на проект "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение". Проектът е от изключителна важност за развитието на синята икономика.

Дейности по свързването на България със съседните страни и транспортни системи:

 1. Идентифициране на конкретни мерки за подобряване работата на граничните пунктове, в т.ч. за увеличаване на персонала и техническата обезпеченост, с цел улесняване на граничните процедури;
 2. Проведена среща с министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция за намиране на работещи решения за облекчаване на товарния поток през ГКПП между България и Турция;
 3. Проведени няколко срещи с министъра на транспорта и инфраструктурата на Румъния, в резултат на което беше договорено започване на едновременни проучвания за строителство на 5 моста над р. Дунав;
 4. Проведени срещи с министрите на транспорта на Република Северна Македония, Гърция, Полша, както и с министъра на търговията на Турция;
 5.  Договорено е възстановяване на пряката въздушна връзка между Република Северна Македония и Република България и се осъществиха полети по директната въздушна линия София - Скопие;
 6. Започнаха преговори и са проведени няколко заседания с турската страна за развитие на Ро-Ро фериботна линия между пристанищата Бургас (България) и Карасу (Турция);
 7.  Проведоха се двустранни смесени комисии по автомобилен транспорт между България и Република Северна Македония, както и между България и Турция. По време на заседанието на Смесената комисия по международен автомобилен транспорт с Турция е постигнат значителен напредък по отношение на разрешителния режим за превоз на товари в двустранния автомобилен транспорт и значими стъпки за подобряване на условията за лоялна конкуренция за доказване на равни възможности за превозвачите на двете страни;
 8. Възобновени са преговорите с гръцката страна за изграждане на жп проекта СКАБВР - Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе и се проведе среща на работната група по проекта между България и Гърция, на която се постигна се съгласие двете страни да изготвят съвместна карта с информация за обхвата на проекта, срокове за изпълнение, финансиране на проекта, начин на функциониране на съвместно дружество за изпълнение на проекта;
 9. Окончателно е финализиран проектът на Многостранно споразумение за развитие на мултимодалния коридор "Персийски залив - Черно море";
 10. Проведени бяха и срещи със Постоянния секретариат на Транспортната общност със Западните Балкани, по време на които бяха обсъдени въпроси, свързани с облекчаване на превозите в региона.

Железопътен транспорт

 1. Изработени и защитени нови инвестиции и реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост - част "Транспортна свързаност", за обновяване на железопътния подвижен състав за крайградски и регионални превози, превози на дълги разстояния, осигуряване на оборудване за повишаване безопасността и комуникацията с новоизграждащата се железопътна инфраструктура и намаляване на разходите за маневрена дейност;
 2. Започване на изпълнението на НПВУ съгласно утвърдения график - пазарни проучвания за инвестициите, подготовка на обществени поръчки, стартиране на част от планираните реформи;
 3. Стартиране на процес по изработването на стандарт и протоколи за приемането на Национален стандарт за билетоиздаващи системи (съвместно с Министерство на електронното управление);
 4. Разработване на Споразумението за партньорство - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 - 2027 г.;
 5. Стартиране и реализация на обособяването на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в независим орган, чрез преобразуването ѝ в Агенция "Железопътна администрация", която да стане първостепенен разпоредител към МС;
 6. Подготовка и представяне на намалението на инфраструктурните такси за превозвачите в жп сектора с 50% и премахването на таксата заявен и неизползван капацитет за определено време;
 7. Започнаха съвместни действия със Северна Македония и Албания за включване на направлението София - Скопие - Дуръс в коридор "Западни Балкани" от основната Трансевропейска транспортна мрежа;
 8. Съвместни действия с Румъния за подобряване на корабоплаването по р. Дунав, рестарт на плановете за строителство на нови 5 моста между двете държави;
 9. Смяна на директор на дирекция "Координация на проекти и програми" в МТС, с оглед голямото забавяне в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 и уточняване на проектите по новата Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027;

БДЖ

 1. Стартиране на вливането/оптимизирането на структурата на БДЖ - в ход е процеса по вливане на пътнически и товарни превози в едно дружество, с оглед оптимизиране на разходите в БДЖ, повишаване на конкурентоспособността и по-голяма ефективност и ефикасност на услугата;
 2. Стартиране внедряването на бързи подобрения на качеството на услугата в пътническите превози - подобряване чистотата на вагоните, осигуряване на храна и напитки във влаковете, ускоряване на разписанията по част от влаковете, възстановяване на международни влакове и др.;
 3. Нов КТД (Колективен трудов договор) отразяващ актуалната ситуация;
 4. Обособяване и оптимизация на дейностите и управлението на БДЖ;
 5. Проверки по същество на действащите договори и предприемане на действия в защита на националния/обществен интерес;
  1. БДЖ-Трансимпекс
  2. Спиране разпореждането (продажби и отдаване) на активи на дружествата; 
  3. 6. Изработен проект на допълнителна инвестиционна програма за модернизация на наличния подвижен състав на БДЖ, така че БДЖ да бъде конкурентен участник в процедурата за избор на нов превозвач на пътническа железопътна услуга и осигуряване на средства за нови локомотиви и вагони за БДЖ - Товарни превози;
 1. 7. Предоговаряне и вписване на пазарната логика в договори за превоз на товари в БДЖ - Товарни превози;
 2. 8. Проверка на заварените договори за ремонт на подвижен състав в БДЖ - Пътнически превози и ускоряване на изпълнението им;
 3. 9. Стартиране на работата по нова билетоиздаваща система за пътническите железопътни превози и въвеждане на единен билет за пътуване.

Инвестиции:

 1. 1. Активни преговори със Световна банка и други кредитиращи институции за осигуряване на дългосрочни заемни средства за ускорено модернизиране на железопътната инфраструктура до 2030 г., с оглед постигане на държавните ангажименти по регламента на ЕК за развитие на TEN-T мрежата;
 2. 2. Подаден и защитен проект по Механизма за свързана Европа за модернизация на жп линията Медковец-Срацимир по направлението Видин-София;
 3. 3. Стартирана проверка на договорите за железопътно строителство (текущо изпълнение и постоянен ангажимент), част от които бяха прекратени, а по други - предприети действия за ускоряване реализацията им;
 4. 4. Осигурени повече средства от капиталов трансфер за НКЖИ за инвестиции в железопътната инфраструктура.

Автомобилен транспорт

1.Подготвителни действия за отпадане на екостикерите;

2.Активен диалог с браншовите организации за таксиметров превоз, тежкотоварен превоз, обучителни организации, Сдружението за случаен превоз, общините и мотористи;

3.Проведени срещи с НПО и всички заинтересовани страни във връзка със задължителното обучение на децата по безопасност на пътищата;

4.Изготвени проекти за изменения на нормативни актове за транспониране на европейското законодателство. Внесени промени за обсъждане в Закона за движение по пътищата и в Закона за автомобилните превози;

5.Създадени три работни групи в сектор транспорт по Приложение № 4 "Транспорт" към Споразумението за съвместно управление и създадени три работни групи, по реализацията им;

6.Създадени две работни групи с общини, БДЖ, НКЖИ за изработването на Национална транспортна схема;

7.Извършване на проучване по проект за изготвяне на единна информационна система на ИА "Автомобилна администрация";

8.Оптимизиране структурата на ИААА, с цел повишаване на ефективността от контролната дейност при същевременно намаляване на разходите;

9.Свикан междуведомствен съвет по въпросите на ГКПП и гласувана стратегия по облекчаване на трафика по ГКПП, чрез изграждане на буферни паркинг-зони;

 1. 10. Изготвена нормативна рамка за промени в законодателството по приоритети в сектор "Транспорт";
 2. 11. Изпратени становища по отстояването на националния интерес във връзка с пакет "Мобилност";
 3. 12. Проведени срещи във връзка с предстоящо сключване на международни споразумения във връзка с облекчаване на трафика с Турция и Румъния;

Във връзка с провеждането на поредното заседание на Междуправителствения съвет по въпросите на граничния контрол на 30 юни 2022 г., с цел идентифициране на проблемите на отделните гранично-контролно пропускателни пунктове на територията на Република България и предприемане на необходимите действия за облекчаване на трафика и увеличаване на пропускливостта им, МТС ще предложи за включване в дневния ред следните точки:

 1. България - Турция
 • ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле

- съгласуване и оптимизиране на проверките на службите за граничен контрол - минимизиране на времето за проверки и копиране на документите;

- подобряване на организацията на работа и ускоряване проверките на превозните средства с газ-анализаторите (с чиято помощ се търсят мигранти в товарното помещение) чрез оборудване с допълнителен брой газанализатори и осигуряване на допълнителен брой служители;

- изграждане на допълнителни трасета за тежкотоварните автомобили, както и такива за обработка на превозни средства за превоз на бързоразваляеми стоки;

- осигуряване на допълнителен брой измервателни съоръжения (кантари);

- да се увеличат местата за извършване на дезинфекция;

- увеличаване капацитета на буферните паркинги;

- изграждане на система за управление на опашките (СУО).

 • ГКПП Лесово - Хамзабейли

- изграждане на допълнителни трасета за тежкотоварните автомобили;

- подобряване на организацията на работа и ускоряване проверките на с газ-анализаторите (с чиято помощ се търсят мигранти в товарното помещение) чрез оборудване с допълнителен брой газ-анализатори и осигуряване на допълнителен брой служители;

- осигуряване на допълнителен брой измервателни съоръжения (кантари);

- осигуряване извършването на фитосанитарен контрол;

- да не се допуска от органите на пътна полиция престоят на автомобилите на пътното платно, а да бъдат използвани обособените вече места за паркиране в района.

 • ГКПП Резово

- изграждане на мост на река Резовска и отваряне на ГКПП Резово за леки автомобили.

 • ГКПП Малко Търново - ДЕРЕКЬОЙ

- отваряне на пункта за превоз на товари с МПС с технически допустима максимална маса до 5 тона;

- изграждане на трасета с монтирани автомобилни везни за автоматично мерене, кабини, обособени места за физически и рентгенови проверки и други съоръжения, свързани с контрола;

- кадрово обезпечение със съответния брой митнически служители.

 1. България - Гърция
 • ГКПП Кулата - Промахон

- да се потърси възможност чрез преговори между българската и гръцка страна за разширяване на трасетата за граничен контрол.

 • ГКПП Маказа - Нимфея

- да се подобри инфраструктурата, която не е подходяща за граничен преход на товарни автомобили;

- реконструкция и модерницзация на пункта;

- да се ускори процедурата относно оборудването с измервателни съоръжения (кантари) за преминаването на тежкотоварен трафик.

 • ГКПП Златоград - Термес

- отваряне на ГКПП Златоград - Термес за преминаване на тежкотоварни автомобили и за подобряване на инфраструктурата.

 1. България - Румъния
 • ГКПП Русе Дунав Мост 1

- да се синхронизира работата на българските и румънски гранични и митнически органи; провеждане на разговори с румънската страна за съвместен контрол;

 • - изграждане на зони за паркиране на българска територия в близост до ГКПП;
 • - да се минимализират проверките и копирането на документи;

- да се открият допълнителни гишета за гранична и митническа обработка на документацията;

- разделяне на потока от тежкотоварни превозни средства с регистрация в държави членки на ЕС от този с регистрация в трети страни;

- увеличаване на броя на измервателните съоръжения (кантари) и гарантиране функционирането на наличните такива;

 • - да се ускори изграждането на втори мост Русе - Гюргево II.
 • ГКПП Фериботна линия Русе-Гюргево
 • - възобновяване на дейността на фериботна линия Русе-Гюргево;

- инсталиране на два броя осови автомобилни везни (по една на трасе "вход" и "изход") с автоматично действие за измерване общата маса и осовите тегла на преминаващите пътни превозни средства, заедно с необходимите кабини и съоръжения, оптична свързаност, бариери, светофари, пътна маркировка и необходими работни помещения;

 • - кадрово обезпечение от служители със съответните компетентности

- оборудване на автоматизираните работни места (по едно за влизане и излизане), за извършване на гранични проверки на преминаващите лица и превозни средства.

 • ГКПП Видин Дунав мост 2

- изграждане на буферни паркинги на българска територия, където би могло да се извършва митническа обработка на документите и автомобилите;

- да се уеднаквяват процедурите за преминаване на ГКПП и да се синхронизира работата на българските и румънски гранични и митнически органи за съвместен контрол

- разделяне на потока от тежкотоварни превозни средства с регистрация в държави членки на ЕС от този с регистрация в трети страни;

 • - увеличаване на броя на измервателните съоръжения (кантари);

- изтегляне на ТОЛ-контрола преди зоната за граничен контрол и заплащането на данъчни задължения;

- изтегляне преди зоната на граничен контрол на кантарите за измерване на тежестта и осовото натоварване на тежкотоварните автомобили

 1. България - Република Северна Македония (РСМ)
 • ГКПП Струмяни - Берово

- да се ускори изграждане на гранично-контролно пропускателен пункт "Клепало";

- пълно изграждане на участък от републиканска пътна мрежа на България, с дължина от 8 км, на мястото на съществуващ горски път, като завършваща част на рехабилитирания участък от РП 1008 Струмяни-Раздол с дължина 24 км;

- уточняване изграждането на сградния фонд, необходимото обезпечаване на работещите служби, видовете превозни средства, които ще преминават през ГКПП Струмяни - Берово, режимът на работа на пункта и др.

 1. Ро-Ро линия България - Грузия (Бургас - Батуми)

- създаване на организация за гранична, митническа, фитосанитарна и здравна обработка на товарни мобилни единици/леки и тежкотоварни/, контейнери и пътници на терминал "Бургас Изток-1", пристанищна територия и оперативна акватория оперирана от държавния пристанищен оператор "Пристанище Бургас" ЕАД, част от Пристанище за обществен транспорт Бургас, във връзка със започването дейността на регулярна линия Ро - Ро линия България - Грузия. МТС предоставя на секретаря на Съвета писмена информация, относно етапа на развитие на дейностите, като службите от задължителния граничен контрол да предоставят информация във връзка с необходимостта от продължаване и финализиране на дейността.

Европейска координация

Основните събития по линия на ЕС, в които ръководството на Министерството на транспорта и съобщенията взе участие и изрази позиции са:

 • Неформален съвет на министрите на транспорта , 21-22 февруари 2022 г, Льо Бурже, Република Франция. Първата сесия бе посветена на темата за иновациите в транспортния сектор. Във втората сесия бе разгледана темата за атрактивността на транспортния сектор по отношение насърчаване използването на по-екологични видове транспорт, и по-специално, жп транспорта. Бяха проведени и два работни обяда, на 21 и на 22 февруари 2022 г. Темата на първия обяд е: декарбонизацията в сектора на автомобилния транспорт, а на втория прехвърляне товари от различните видове транспорт и TEN-T мрежата (modal shift and TEN-T).
 • Извънредна видеоконференция на министрите на транспорта на Европейския съюз, 8 април т.г., посветена на транспортните въпроси във връзка с войната в Украйна.
 • Съвет на министрите на транспорта на ЕС, който се проведе в Люксембург на 2 юни 2022г. По време на заседанието бяха обсъдени теми в областта на гражданското въздухоплаване, автомобилния, водния, железопътния транспорт, както и някои интермодални въпроси. В областта на въздухоплаването бе постигнат Общ подход по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт (ReFuelEU Aviation). В областта на интермодалните въпроси и мрежи се постигна Общ подход по предложението за Регламент за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, и предложение за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентни транспортни системи. Бе разгледан и Регламента относно насоките за развитието на транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T). В областта на морския транспорт, министрите приеха Общ подход по предложението за Регламент относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива. България, заедно с Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Румъния подписа Съвместно изявление относно предприемане на действия на европейско ниво за завършване на инфраструктурни обекти.
 • Конференция на тема "Определяне курса на развитие на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за следващите 20 години", 16-17 юни т.г., гр. Лисабон, Република Португалия

*В следващите 6 месеца предстоят събития от работния календар на Чешко председателство и работа по Пакет "Мобилност 1".

За период от 6 месеца бяха подписани следните документи в областта на транспорта:

 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за откриването на държавната българо-румънска граница на международен граничен контролно-пропускателен пункт Русе - Гюргево - ферибот;
 • Меморандум за разбирателство за развитието на жп връзка "София-Скопие" между Република България и Република Северна Македония;
 • Съвместно изявление на министрите на транспорта на България и Турция;
 • Съвместно изявление на министрите на транспорта на България и Република Северна Македония по въпроси в областта на автомобилния, въздушния транспорт и развитие на транспортната инфраструктура;
 • Съвместна декларация между България и Полша за сътрудничество относно развитието на Европейските транспортни коридори Балтийско - Черно - Егейско море и Западни Балкани;
 • Съвместно изявление относно предприемане на действия на европейско ниво за завършване на инфраструктурни обекти.

ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И СЪОБЩЕНИЯ

 1. Подготовка на проектно предложение П18 "Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България" от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е изпълнение на приоритетите за осигуряване на широколентов достъп в отдалечени и слабонаселени райони;
 2. Изготвен е въпросник и бе проведено базово географско проучване за разгръщането на мрежи с много голям капацитет (VHCN) в населените места, идентифицирани в проектно предложение П18 като бели зони;
 3. Отчетени са резултатите от географското проучване, с цел подготовка на актуалното картографиране на широколентовите мрежи в страната, необходимо при изготвянето на нотификация за държавна помощ към ЕК;
 4. Изготвена е българската позиция по проект на Европейската комисия на насоки за държавна помощ за широколентови мрежи;
 5. Стартирано е включване на процедура "Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа "Единна информационна точка" и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания" в текущата индикативна годишна работна програма (ИГРП) на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) за 2022 г.;
 6. Организационна и логистична подкрепа на три предложения с български участници, подадени в конкурси по Механизма за свързване на Европа, както и на четирима български кандидати, които получават финансиране от "Цифрова Европа";
 7. Работа по проекта за безплатен безжичен високоскоростен интернет достъп (WiFi) на територията на ЖП гарите и основните влакови трасета. Завършено е проучване на пътникопотока, тече анализ на текущото покритие на трасетата с мобилните оператори по основните трасета;
 8. Стартирана е подготовка на проектно предложение по Механизма за свързване на Европа-2 в Цифровия сектор за осигуряване на 5G достъп на основни гари и безплатен безжичен интернет достъп на пътниците;
 9. Стартирана е инициатива за извеждане на свободния пазар на публичната цифрова инфраструктурата от държавни компании;
 10. 10. Стартирани разговори с публични организации, в т.ч. АПИ за максимално широко използване на тяхната инфраструктура в изпълнение на ЗЕСМФИ;
 11. 11. Изготвени са предложения за промени в правната рамка в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството за изграждане на електронни съобщителни мрежи с цел облекчаването на процедурите за разполагане;
 12. 12. Стартиран е конструктивен диалог с енергоразпределителните дружества по облекчаване и ускоряване на процеса по разполагане, поддръжка и опериране на въздушни електронни съобщителни мрежи. Набелязани са проблемите, в работната група са включени 4 браншови организации, подготвят се предложения за промени в нормативната уредба, които да гарантират интегритета на мрежите и успешни инвестиции;
 13. 13. Изпълнени са дейности с оглед намаляване на цените на роуминг със Северна Македония;
 14. 14. Изпълнени дейности по изготвяне и подписване на Меморандум на база гарантираното намаляване на цените със Западни Балкани като част от инициативата на ЕК; проведени са двустранни работни срещи, изработено е предложение от българската страна;
 15. 15. Разработена е идея за прокарване на оптични кабели по дъното на Черно море за привличане на транзитен интернет трафик през България. Проведени са разговори с основните телекоми и международни оператори за формиране на консорциум. Проучена е правната рамка и програмите на ЕК за кандидатстване за финансиране. Проведени са разговори и с представители на Инициативата "Три морета" за евентуалното им включване в бъдещ проект по този въпрос;
 16. Стартирана е инициатива за навлизането на виртуални мобилни оператори (Mobile Virtual Network Operators) на пазара - проведени са разговори с бизнеса (малки фиксирани оператори), КРС, "Активни потребители", проучена е правната рамка на ЕК, събрани са добри практики от успешни MVNO оператори и др., като е договорено с КРС обществено обсъждане за честотен ресурс на 1800 MHz;
 17. Стартирана е работна група с МО и мобилните оператори с цел отблокиране на честотен спектър от 700 и 800 MHz ленти за предоставяне за 5G. От търговете за тези честоти се очаква над 100 млн лв приход в бюджета и подобрено покритие (като площ) за мобилните оператори. Цел - да се проведе търг Q1/2023;
 18. Сформирана е работна група с МЕУ, КРС и др., за да се проучи законодателството и празнотите в държавния и частния телеком сектор относно създаване на център за реакция при бедствия и аварии;

19.Изпълнени дейности по приемане на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията относно предоставяне от ЕИТ на информация за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи съгласно ЗЕМСФИ. Целта е постигане на правилното функциониране на ГИС базираната ЕИТ чрез своевременно стартиране на дейността на съответната електронна административна услуга;

 1. Извършен е анализ на дейността на ССВ като е разработен план за оптимизация на разходите и персонала. Предстои провеждане на публичен конкурс за новите членове на борда;
 2. Актуализиран е съставът на Съвета по националния радиочестотен спектър. Обсъден и приет с решение на Съвета по националния радиочестотен спектър от 03.06.2022 г. е проект на Правилник за дейността на Съвета, като предстои публикуването му за обществено обсъждане.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 6 МЕСЕЦА:

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 1. 1. Откриване на въздушна линия Пловдив - Бурса.
 2. 2. Започване на работа на HEMS.

ВОДЕН ТРАНСПОРТ

 1. 1. Предстоящо откриване на Фериботна линия Русе-Гюргево;
 2. 2. Предстои откриването на 2 нови корабни Ро - Ро линии: Поти - Батуми - Бургас и Бургас - Карасу;
 3. 3. Подготвен е Законопроект за безстопанствено изоставени кораби;
 4. 4. Продължаване на работата по проект "Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб" ;
 5. 5. Във връзка с променената геополитическа обстановка в Черно море предстои рехабилитация на Фериботен комплекс - Варна, с цел привеждането му в експлоатация за обслужване на нови товаропотоци. ДППИ, като пристанищен оператор на "Фериботен комплекс - Варна" ще започне действия по аварийни ремонти на пристанищната инфраструктура, с оглед създаването на условия за посрещане и обработка на фериботите.

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

 1. 1. Завършване на процеса по одобрение на новата Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 и стартиране работата по изпълнението;
 2. 2. Продължение на изпълнение на дейностите по НПВУ, съгласно утвърдения график - завършване на пазарните консултации; стартиране на тръжните процедури за инвестициите; провеждане на социологически проучвания за нуждите от транспорт на Перник и Асеновград; независим одит на МТС и НКЖИ, с оглед организационния, административен, технически и експертен капацитет за ускоряване на реформите и инвестициите по ПВУ, кохезионните фондове, съобразно ангажиментите по Регламента за изпълнение на TEN-T мрежата до 2030 г.; анализ на съществуващия договор за обществена услуга за пътнически железопътен транспорт с БДЖ - Пътнически превози и др.;
 3. 3. Реализация на започнатата инициатива на национален стандарт във връзка с въвеждането на Национална транспортна схема и Национална билетна система за обществен транспорт;
 4. 4. Актуализации на ПМС 66/15.04.1991 г. и Наредба за "условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.", с оглед премахване на несправедливостите в Наредбата и създаване на реални стимули общините да привличат повече пътници в обществения транспорт. Новата наредба се планира да влезе в сила от 01.01.2023 г.;
 5. 5. Стартиране на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, добрите европейски практики от други страни в ЕС и в процеса да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт;
 6. 6. Въвеждане на ваучерна бонусна схема за покриване на транспортни разходи на работниците;
 7. 7. Актуализация на методиката за определяне на инфраструктурните такси за железопътен транспорт, с оглед бонифицирането на превозите с екологичен подвижен състав, оборудван подвижен състав с ETCS бордово оборудване, контейнери и превози камион върху вагон;
 8. 8. Осигуряване на финансиране за инвестиции в БДЖ. Товарни превози за нови локомотиви и набор от вагони и другите необходими инвестиции в БДЖ -Пътнически превози, с оглед БДЖ да бъде конкурентен участник в търга за избор на нов пътнически железопътен превозвач;
 9. 9. Завършване на преговорите с международни финансови институции, с оглед осигуряването на средства за ускорени инвестиции в железопътния транспорт, внасяне на доклад в Народното събрание и сключване на споразумения;
 10. 10. Съставяне на нов График за движение на влаковете, с оглед по-добра пътническа железопътна услуга през 2023 г., която да е основата на Националната транспортна схема;
 11. 11. Планиране на инвестиционната програма на НКЖИ за 2023 г.;
 12. 12. БЪЛГАРИЯ НА РЕЛСИ

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

 1. 1. Продължаване на активна работа в междуведомствен съвет по въпросите на ГКПП, ще се приеме стратегията по облекчаване на трафика по ГКПП, чрез изграждане на буферни паркинг-зони и конкретни мерки по всяко отделно ГКПП;
 2. 2. Ще се включи в нормативна база понятието за Национална транспортна схема;
 3. 5. Новата структура на ИААА ще бъде реализирана;
 4. 6. Реализиране на единна информационна система на ИААА;
 5. 7. Реализиране на конкретните нормативни предложения на МТС;
 6. 8. Премахване на пречките от административен характер от страна на ИААА, по отношение на лицензионните режими в сектора;
 7. 9. Очаква се решение по становища за националния интерес във връзка пакет "Мобилност" и ще продължи работата за отстояването интересите на сектор "Транспорт";
 8. 10. Предстои сключване на международни споразумения във връзка с облекчаване на трафика с Турция и Румъния.

СЪОБЩЕНИЯ

 1. Създаване на благоприятна правна рамка за изграждане на електронни съобщителни мрежи;
 2. Създаване на условия за максимално използване на публичните оптични мрежи;
 3. Успешен старт на изпълнението на НПВУ като фокусът ще са отдалечените и селски райони;
 4. Предприемат се действия по оптимизацията на състава на дирекциите, отговорни за изпълнението на приоритетите в сектора;
 5. По отношение на намаляване на цените със Северна Македония се предвижда при следващата правителствена среща да се подпише Меморандум и да се пристъпи към реализиране на споразумението;
 6. По отношение на подводните кабели в Черно море се подготвя проект на Меморандум с правителствата от страните в региона за осигуряване на подкрепа на проекта. На следващ етап предстои формиране на консорциум от инвеститори, който да поеме проекта и да избере консултант;
 7. Провеждането на необходимите законови процедури за финализиране проекта на Наредба за определяне на условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по чл. 182, ал. 5 от Закона за електронните съобщения;
 8. Участие в подготовката на българската позиция за Конференцията на пълномощните представители (КПП-22) на Международния съюз по далекосъобщения от 26 септември до 14 октомври 2022 г. в Букурещ, Румъния;
 9. Продължаване дейността на работната група с МО и мобилните оператори с цел отблокиране на честотен спектър от 700 и 800 MHz ленти за предоставяне за 5G.
 10. Стартиране на дейности по одит и подобряване на готовността на министерството за действия при бедствия и аварии;
 11. Публикуване за обществено обсъждане на Правилник за Съвета по националния радиочестотен спектър;
 12. Предстои провеждане на публичен конкурс за нови членове на борда на "Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД.