Депутатите приеха на второ четене измененията в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), които се отнасят до въвеждане в закона на изисквания от европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз (ЕС) и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз.

В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели, които са данъчно незадължени лица. За облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са Европейската комисия (ЕК), агенция или орган, създадени съгласно правото на Европейския съюз, когато ЕК или такава агенция или орган закупуват тези стоки или услуги при изпълнението на задачите, възложени им от правото на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19. Не се прилага нулевата ставка на данъка, когато получените стоки и услуги от Европейската комисия или съответната агенция или орган се използват незабавно или на по-късна дата за последващи доставки срещу възнаграждение.

Без ДДС за внос на стоки от ЕС за COVID-19

Без ДДС за внос на стоки от ЕС за COVID-19

Въвеждат се правила за освобождаване на вноса на стоки или доставката на стоки и услуги

Когато условията за прилагане на нулева ставка престанат да се прилагат, Европейската комисия или съответната агенция или орган, получила доставка, за която е приложена нулева ставка, информира страната и доставката на тези стоки, или услуги подлежи на облагане с данък при условията, приложими към този момент. Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки или услуги до друга държава членка, предназначени за въоръжените сили на държава, която е страна по Северноатлантическия договор, различна от държавата членка по местоназначение, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор.