Общото събрание изслуша кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.

12-те кандидати представиха своите концепции пред Общото събрание.

Дискусионни се оказаха въпросите за изготвянето на нова съдебна карта, кариерното развитие на прокурорите, адекватното им заплащане и натовареността им.

Цацаров призова прокурорите да гласуват за себе си при избор на ВСС

Цацаров призова прокурорите да гласуват за себе си при избор на ВСС

Прокуратурата работи, затова ви призовавам гласувайте с мисъл, каза главният прокурор

Магдален Тошев Маринов - прокурор във Върховна касационна прокуратура, носител на награда на името на италианския магистрат Джовани Фалконе през 2011 г., заяви пред Общото събрание, че ВСС трябва да има водеща роля в противодействието на корупцията в съдебната власт.

Относно правото на ВСС да управлява недвижимите имоти на съдебната власт Маринов се ангажира, че ще настоява за ведомствено жилищно строителство и ще подкрепя всякакви поощрения за насърчаване мобилността на прокурорите.

Той предложи обсъждане на възможността за ангажиране потенциала на военната прокуратура с разширяване на компетентността ѝ. Приоритет в дейността му при евентуалното му избиране за член на ВСС ще е законодателно премахване на всички неприсъщи функции на прокуратурата като например действията й като безплатен юрисконсулт на държавно ниво. Той настоя за намаляване на формалността на наказателния процес.

Прокурорите не се събраха, за да попълнят ВСС

Прокурорите не се събраха, за да попълнят ВСС

Отлагат с час заседанието

Ивайло Стефанов Медаров, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София постави проблема с натовареността на първоинстанционните прокуратури.

Според него бъдещият състав на Прокурорската колегия във ВСС трябва да съсредоточи усилията си за постигане на равномерно натоварване, отчитане на магистратската работа в пълен обем и осигуряване на справедливо възнаграждение. По думите му необходима е промяна в приетите от ВСС правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател.

Евгени Иванов Иванов - прокурор във Военно-апелативна прокуратура, заместник-председател на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ). Той се обяви за приемственост и надграждане на постигнатото от ВСС. Иванов бе категоричен, че е приел много трудно номинацията си и благодари на своите колеги магистрати. Той заяви, че никога не би се примирил с това прокуратурата да бъде извадена от съдебната система. По думите му това е въпрос, който и нощно време го буди. Второто нещо, с което не би се примирил е насаждането на разбирането, че прокурорите са втора ръка магистрати.

Даниела Илиева Машева - прокурор във Върховна касационна прокуратура, акцентира върху възможността ВСС да се ръководи единствено от идеята за изграждане на реформирана съдебна система, отговаряща на обществените очаквания за бързо, прозрачно, качествено и справедливо правосъдие. Усилията й във ВСС ще бъдат свързани с постигането на промяна на натрупаните през последните години негативни обществени представи за състоянието на съдебната система, както в национален, така и в международен план.

По думите й прекрояването на съдебната карта трябва да се извърши съобразно степента на натовареност и след задължително обсъждане с професионалната общност.

Гергана Найденова Мутафова - административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив, видя като основен проблем и предизвикателство в своята работа справянето с неравномерната натовареност с дела на съдилищата и прокуратурите, което по думите й води до бавно правосъдие и поражда обществено недоволство. Според нея правилата за оценка на натовареността на магистратите ще послужат като основа за реформиране и оптимизиране на съдебната карта като се пристъпи към съкращаване на разходите за администрация и поддръжка на сграден фонд на ниско натоварени прокуратури.

Ясенка Шигарминова, прокурор в Апелативна прокуратура Пловдив, обаче констатира, че въпросните правила не са достатъчно усъвършенствани. Така магистрат, който се явявал на мярка получавал оценка 0,4. Докато този, който се явява на гражданско дело като предварително се е запознал с материалите получава оценка 0,3. Според нея усилията по съдебната карта трябва да започнат отгоре - надолу, а не обратно.

По думите й сега във ВКП на 91 прокурора се падали 25 помощници, докато в Апелативна прокуратура Пловдив на 45 прокурора има само един помощник. Тя се обяви против лансирания унифициран модел на прокуратурата. Относно кариерното развитие Шигарминова заяви, че не приема аномалиите шофьор в администрацията със съответен трудов стаж, натрупан през годините да получава по-високо възнаграждение от младши прокурор.

Георги Стойков Кузманов - прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас, обеща безкомпромисно отстояване на независимостта на ВСС, своевременна и обективна защита при медийни атаки. Според кандидата сигналите срещу магистрати трябва да се проверяват незабавно и резултатите от тях да се оповестяват публично, включително когато изходът е положителен.

Като непосредствена цел за новия състав на ВСС се сочи полагането на усилия за постигане на положителна промяна на мнението, отношението и доверието на обществото, медиите, неправителствените организации и партньорите ни от Европейския съюз.

Според него промяната в съдебната карта, наложила се вследствие на установените драстични различия в натовареността по региони, демотивира магистратите. Той заявява, че ще работи за адекватни възнаграждения на магистратите

Галина Христова Стоянова - заместник на административния ръководител, заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София. Неин приоритет е изработването и въвеждането на унифицирани правила по отношение на натовареността е друг приоритет. Предлага се отчитането на натовареността да се извършва при уеднаквени показатели, съобразяващи в пълна степен прокурорската дейност. Според нея обединяването на прокуратури не трябва да се извършва формално, а диференцирано, отчитайки демографското, социално различие на всяка една районна прокуратура.

Мери Найденова, прокурор във Върховна административна прокуратура, посочи като свои приоритет подобряването имиджа на съдебната система, подобряването на вътрешната координация в самия ВСС. В концепцията й са предложени виждания за последователно прилагане на политики за кариерно израстване на магистратите.

Огнян Дамянов от окръжна прокуратура Разград обяви за свой основен приоритет приемането на съдебна карта, с която да се постигне относително изравняване в натоварването на магистратите и да се формира някакъв бюджетен излишък. Той бе категоричен, че в България има следователи, които годишно не приключват и едно дело с мнение за съд. Като неефективни в действащите НК и НПК той определи чл. 280 и чл. 219. Дамянов обеща да посети всички окръжни прокуратури в рамките на първата половина от своя мандат и готовност за реални действия, а не декларации.

Пламен Найденов, ръководител на Окръжна прокуратура Перник, се ангажира с действия за осигуряване на достойно заплащане на прокурорския труд, въвеждане на допълнително материално стимулиране на прокуратури със свръхнатовареност.

Предстои на 3-ти юни прокурорите да изберат четирима кандидати от явилите се 12. Право на глас те ще могат да упражнят за пръв път електронно или на хартия.

Право да участват в него имат 1505 магистрати.