Сметната палата ще извърши проверка на управлението на публичните средства в Художествената академия, където в последната седмица конфликт с ръководството, а ректорът Дречев подаде оставка заради неизплатените заплати на преподавателите и дефицита в бюджета. Това става ясно от внесената в Народното събрание одитната програма за 2020 г. на Сметната палата. Ще бъде направена проверка и на управлението на Национален фонд култура, както и още 39 одита за съответствие при финансовото управление, законосъобразност на управлението на бюджетите в редица бюджетни организации и общини.

600 хиляди лева е дефицитът в Художествената академия

600 хиляди лева е дефицитът в Художествената академия

Подалият оставка ректор разчита на помощ от държавата

Предвидени са одити на възлагането и изпълнението на обществените поръчки, на придобиване и управление на общинско имущество и разпореждане с общинска собственост.

Със 7 одита на изпълнението ще бъде установена ефективността, ефикасността и икономичността на различни бюджетни организации и публичните дейности. Сред тях е темата за ефективност на политиката за подобряване на безопасността на движение по пътищата, изпълнението на големи проекти по приоритетна ос 1 на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура", ефективност на управлението на природен парк "Витоша".

На 277 бюджетни организации и общини ще бъдат извършени финансови одити на годишните финансови отчети, които ще покажат състоянието на отчетността в публичния сектор. Всяка година Сметната палата одитира годишните финансови отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджет, както и на второстепенни разпоредители с бюджет, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони. На ежегоден финансов одит подлежат и годишните финансови отчети на общините с бюджет над 10 млн. лв., а останалите общини с малки бюджети ще бъдат одитирани поне веднъж през следващите три години.

В Програмата задължително се включват за одит общини, за които са издадени отрицателни мнения или отказ от изразяване на мнение за финансовия отчет за предходната година, уточняват от Сметната палата.

Специфичните одити са 10, сред които и задължителните одитни задачи съгласно Закона за Сметната палата на: отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България; бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2019 г., дължимо към държавния бюджет; отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване; отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

Планирани са и одити на концесиите в туризма, на контрола на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала в министерствата на икономиката и на земеделието.

През 2020 г. ще приключат двата одита, възложени с решение на Народното събрание - одитите за съответствие при финансовото управление на Българското национално радио и на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с планираните разходи за отбрана на България, съгласно класификация-та и изискванията на НАТО за 2018 г. и 2019 г.

Ще приключат и задължителните по Изборния кодекс одити на приходите и разходите за предизборните кампании на партиите и на инициативните комитети за местните избори, и за изборите на членове за европейския парламент, както и ежегодния одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии по Закона за политическите партии.