Висшият адвокатски съвет публикува за обсъждане проект на Единни вътрешни правила за оценка на риска срещу пране на пари и финансиране на тероризъм.

На последното си заседание, проведено на 24.07.2020 г. ВАС е приело секторна оценка на риска от прането на пари и финансирането на тероризма, и публикува проекта на Вътрешните правила за обсъждане от адвокатите.

Основната цел на секторната оценка е да представи информация и насоки на адвокатите, които неволно могат да бъдат замесени в пране на пари, финансиране на тероризъм, като конкретното и проявление да намери отражение в изготвени и приети от ВАС вътрешни правила, стана ясно на брифинга на ВАС.

Припомняме, миналата седмица адвокати от протестираха пред централата на ВАС с искане за оставката на ръководството, което не защитава техните интереси.

Предложени за обсъждане Единни вътрешни правила на ВАС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са изготвени на основание член 101, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. В тях е отчетена спецификата на адвокатската дейност, посочена в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския съвет. Тази специфика е отразена и в Секторната оценка на риска.

ВАС обръща внимание, че посочени във Вътрешните правила мерки за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се прилагат от адвокатите, само в предвидените в закона и правилата случаи, когато в своята дейност те по занятие извършват правни консултации, при наличието на определен стойностен праг на съответната сделка или елемент на продължителност в случаите на установяване на делови отношения.

Вътрешните правила целят да предпазят адвокатите от това да бъдат използвани от свои клиенти или от лица, желаещи да им станат клиенти и така неволно да подпомагат дейностите на участниците в прането на пари и финансирането на тероризма. ВАС подчертава, че Вътрешните правила предвиждат изключение от задължението за докладване на информация, в случаите, когато тя е получена преди, по време на или след съдебно производство, или в процеса на определяне на правното положение на клиент, като при това изцяло са съобразени и приложени разпоредбите на Закона за адвокатурата, отнасящи се до спазването на адвокатската тайна.

Чрез правилата в никакъв случай не с създават ред и условия за разкриване на специализираните служби на информация, която адвокатите са получили от и за клиентите си.

Приетият от ВАС проект на Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма е обявен на всички адвокати, които могат да изложат своите становища и да направят предложения преди окончателното им приемане в определените в ЗМИП срокове.