Общият устройствен план на Царево се изработва при неактуален кадастър в нарушение на законодателството, сигнализират от Антикорупционния фонд (АКФ).

В плана по специализирана карта на плаж "Корал" се предвижда урбанизация за курорт и допълващи дейности. От АКФ са сезирали министъра на околната среда и водите Нено Димов, регионалния министър Николай Нанков и изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Михаил Киров.

Сдружение иска проверка на проверката на плаж "Корал"

Сдружение иска проверка на проверката на плаж "Корал"

ВАП да провери правена ли е проверка изобщо

Явните несъответствия пораждат възможност за неясноти, злоупотреби и незаконосъобразност в ущърб на обществения интерес, пишат от АКФ.

От АКФ настояват да бъде извършена проверка и да бъдат отстранени извършените нарушения, за да бъде коректно отразена информацията в кадастралната карта, поддържана от АГКК.

Проверката на плаж "Корал" не показва нарушения

Проверката на плаж "Корал" не показва нарушения

Има два пешеходни достъпа

Според неправителствената организация при предвидените промени на общия устройствен план на община Царево, който е в процедура, е видно, че върху територията в района на плаж "Корал", с отразени дюни по специализирана карта се предвижда урбанизация за курорт и допълващи дейности. Това противоречи на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, който забранява "строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А".

Тази нередност може да помогне да се наруши закона в процедирания общ устройствен план (ОУП) и навременното ѝ отстраняване е наложително в тази връзка.

Фирмата "Ибердрола" не знае кой е рязал дървета на плаж Корал

Фирмата "Ибердрола" не знае кой е рязал дървета на плаж Корал

Оградили плажа, за да не се цапа

От АКФ настояват и за проверка на изходните данни, предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство на изпълнителя на проекта на ОУП - Царево - Форум Александрови ЕООД. Министерството трябва да провери територията на пясъчните дюни в района на плаж "Корал" и да отстрани евентуални несъответствия в тази връзка, на чиято основа е допусната нередност при проектираната урбанизирана територия "върху" дюни.

Те цитират, че според Закона за кадастъра и имотния регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър има задължение да поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние.

Срокът, посочен в Закон за устройството на черноморското крайбрежие е едногодишен след влизането в сила на този закон. Според правилата, екоминистерството предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за пясъчните дюни. До половин година след това Агенцията има задължения да ги отрази в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри.

В същия закон в чл. 6 се регламентира и реда за изготвяне на карти и регистър за обекти публична държавна собственост. Според Закона сред тези обекти попадат пясъчните дюни. За тях трябва да се изработят специализирани карти по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Условията и редът за възлагането, създаването и поддържането на специализираните карти, регистъра и информационната система се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, поясняват авторите на сигнала.

Проверка на правния екип на АКФ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е установила, че надлежно са изготвени и са налични специализирани карти на пясъчните дюни в района на морски плаж "Корал". Те са във формат PDF.

Същевременно генерираната карта на кадастрално-административната информационна система на АГКК при отбелязване на слой "дюни" не е нанесена пълната информацията от специализираната карта, публикувана в сайта на АГКК.

Частни охранители и полицаи засилено присъстват на протеста в къмпинг "Корал"

Частни охранители и полицаи засилено присъстват на протеста в къмпинг "Корал"

Частна фирма е оградила близо 120 дка терен, в който попада и единственият път, който води до плажната ивица

Според Наредба, която регламентира създаването и поддържането на специализираните карти "Морските плажове и дюните, които не са разположени непосредствено зад плажната ивица или не попадат върху морския плаж, се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за държавна собственост. Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост, се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)", уточняват от АКФ.

По този мотив юристите на фонда смятат, че не е изпълнено задължението да се поддържа актуалната кадастрална карта. Информацията в специализираната карта не е нанесена в необходимия цифров формат в кадастралната карта, поддържана от АГКК и е затруднено показването на слой "дюни".

Среднощен тараш на палатки за дрога на плаж "Корал"
Обновена

Среднощен тараш на палатки за дрога на плаж "Корал"

Полицаите проверявали за дрога и кошчетата на бебетата

Съответствието на информацията, отразена в специализираните карти и тази, публикувана кадастрално-административната информационна система е публична и официална. Според наредба именно специализираната карта осигурява информация за изработване на устройствени схеми и общи и подробни устройствени планове.