Административен съд София-град изпраща преюдициално запитване до Съда на ЕС за безпрецедентен правен казус.

Казусът за първи път поставя за разглеждане въпроси, които досега не са били предмет за разрешаване в съдебната практика, посочват от съда.

Жалбоподателката е българска гражданка, която има сключен брак в Гибралтар, Великобритания, с гражданка на Великобритания. Двете имат дъщеря, родена през декември 2019 г. в Барселона, Испания. В акта за раждане на детето, издаден от испанските власти, двете жени са записани съответно като "майка А" и "майка" на детето. Ответник е Столичната община, район "Панчарево", която в случая е компетентна за удостоверяването на раждане на български гражданин, настъпило в чужбина, чрез издаването на български акт за раждане.

Първоинстанционното производство е образувано по жалба на сънародничката ни против отказа на Столична община, район "Панчарево" да издаде акт за раждане на детето. Столичнато община указва на жалбоподателката да предостави в 7-дневен срок доказателства коя от двете жени е биологичната майка на детето. Жалбоподателката обаче счита, че съгласно действащото законодателство на България не е длъжна да предостави подобна информация. Отказът на Столична община, район "Панчарево" да издаде акт за раждане е мотивиран именно с липсата на данни за установен произход на детето по отношение на неговата биологична майка. Според ответника е недопустимо вписването в акта за раждане на двама родители от женски пол като майки на детето, тъй като еднополовите бракове у нас към момента са недопустими и подобно вписване би противоречало на обществения ред.

По тази причина Административен съд София-град счита, че трябва да се търси баланс между различните легитимни интереси, засегнати в случая - от една страна, конституционната и национална идентичност на страната ни и от друга страна, интересите на детето и правото му на личен живот и на свободно движение в качеството му на гражданин на ЕС.

Съдът отбелязва, че отказът от издаване на български акт за раждане на детето би затруднило издаването на български документи за самоличност, което може да възпрепятства пълноценното упражняване на правата му на европейски гражданин, и по-конкретно правото му на свободно придвижване, тъй като заради Брекзит евентуалното британско гражданство на детето по линия на другия родител не би му придало качеството на европейски гражданин.

Административен съд София-град иска и Съдът в ЕС да разясни дали правните последици от Брекзит трябва да бъдат взети предвид при преценката на висшия интерес на детето.

Съдът посочва, че при изследване на съдебната практика на СЕС не е било установено решение по идентични въпроси като тези в настоящето производство, които да помогнат да се разреши повдигнатият спор относно признаването на две лица от един и същ пол на качеството им на майки на дете, български гражданин, родено в друга държава членка на ЕС.