Депутатите подхванаха борбата с корупцията.

Проектът на Министерския съвет отговаря на необходимостта от създаване на ефективен орган за противодействие на организираната престъпност, като се определят механизмите за борба с корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.

Борбата с корупцията мина на комисия

Борбата с корупцията мина на комисия

БСП подкрепи собствения си закон

Предвижда се създаването на единен независим антикорупционен орган (Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), наричана Комисията.

Този орган ще се създаде на основата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, като се предлага в нея да се влеят Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция "Национална сигурност" за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Вменява се задължение на Комисията да приема и проверява декларациите за имущество и интереси и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, да осъществява проверки на имущественото състояние и да образува производства за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество. По отношение на магистратите се запазва редът за подаване и проверка на декларациите им от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като при установено несъответствие между декларирани и установени факти в размер на не по-малко от 20 000 лв. е предвидено инспекторатът да уведомява Комисията, която извършва цялостна проверка на имущественото състояние.

С нов антикорупционен закон вливат няколко институции в една комисия

С нов антикорупционен закон вливат няколко институции в една комисия

Създават комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, както и кръгът на декларираните обстоятелства. Предвижда се подаване на една декларация за имущество и интереси на мястото на подаваните досега две отделни декларации, като производството за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато проверката приключи с доклад за несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетния доход на проверявания.

Създава се възможност при сигнали за корупция и конфликт на интереси, Комисията да може да извършва проверки по сигнал на граждани и да се самосезира по публикация в медиите, когато те са достатъчно конкретни и при изключване на анонимността на подателя.

КСНС с консенсус наполовина за борба с корупцията
Обновена

КСНС с консенсус наполовина за борба с корупцията

Президентът призова парламентът да надмогне личните си, конюнктурни и партийни интереси

Предвижда се Комисията да се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима членове с мандат 6 години, без право на повторно избиране.
Въвежда се възможност председателят да се избира от Народното събрание с обикновено мнозинство по предложение на народните представители, а заместник-председателят и другите членове на Комисията да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Предвидено е широко обществено участие в избора на членове на Комисията при спазване принципите на прозрачност, публичност и състезателност.

Предлага се в производствата по отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията да може да иска от съда разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна.

Нинова: Политическата класа не иска да се бори с корупцията

Нинова: Политическата класа не иска да се бори с корупцията

Само Нинова и Радев "за" разследващ антикорупционен орган

БСП също има идеи как да пребори корупцията. Червените предлагат създаването на нов "ефективен орган за борба с корупцията". 
Предлага се запазване действието на двете функциониращи в момента държавни комисии КОНПИ и КПУКИ и независимо от тях създаване на Национална служба "Антикорупция", в която да се влеят всички останали звена, работещи в сферата на борбата с корупцията и конфликта на интереси. Посочено бе, че новият орган ще се ръководи от директор, който следва да се назначава с указ на президента за срок от 5 години.

Основните направления на новата структура ще са да събира, оповестява и проверява имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности и да разследва престъпления по определени членове от Наказателния кодекс.

Разследванията ще се извършват от специализирани служители, назначени от директора на длъжност "разследващи агенти".

Не се предвижда разглеждане на анонимни сигнали.