Решение на Министерски съвет от днес, променя правилника за устройството и дейността на МВР.

Към дирекция "Вътрешна сигурност", се прехвърлят функциите по поддържане на непрекъснато оперативно дежурство и осигуряване на взаимодействието между съответните звена в структурите на ведомството и на другите органи на централната изпълнителна власт.

Предвид общата компетентност на министъра на вътрешните работи, предложението е всички тези функции, да се изпълняват от дирекция, която е на пряко негово подчинение, а това е "Вътрешна сигурност".

От началото на февруари, тази дейност е прехвърлена на Главна дирекция "Национална полиция". Според министъра на вътрешните работи, тези компетенции, прехвърлени на една от главните дирекции, създава твърде сложна система за оперативно реагиране и предаване на информацията.

Промяната ще позволи осигуряване на процес на ефективна координация на дейността.