Договорът за "Златната локва" на границата противоречи на закона и министърът на земеделието и трябва да го обяви за нищожен. Това съобщиха от Антикорупционния фонд (АКФ).

В началото на юли те за пореден път запитаха ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за профилактичната дезинфекция на влизащите в Република България автомобили и договора на БАБХ с частното дружество "Пи.Еф.Си.". Това дружество обслужва дезинфекционната дейност на всички ГКПП на границата с Турция. От отговорите на БАБХ става ясно, че договорът противоречи на закона и трябва да бъде обявен за нищожен.

От АКФ проверяват "Златната локва" от 2019 г. Това е прехвърляне дейността на БАБХ по дезинфекция на границата с Турция, с която БАБХ е натоварена по закон. От тази дейност частното дружество "Пи.Еф.Си." ЕООД печели над 33 милиона лева от 2013 г. до днес.

През юни 2021 при внезапна проверка НАП откри 32 млн. лева в брой в касите на дружеството и установи, че половината от касовите му апарати не отчитат приходите от събраните такси.

Според отговорите на БАБХ до АКФ профилактичната дезинфекция само на границата ни с Турция се заплаща, а на останалите ГКПП-та е безплатна. На турската граница т.нар. "златна локва е обслужвана от "Пи.Еф.Си." ЕООД.

Причината за тази разлика, според БАБХ е, че във втория случай се изпълняват мерки, финансирани със средства от държавния бюджет. "Възниква въпросът защо профилактичната дезинфекция на някои ГКПП се финансира от държавния бюджет, а на други се заплаща от преминаващите превозни средства?", питат от АКФ.

Според БАБХ договорът с "Пи.Еф.Си." ЕООД е сключен "след проведена публична процедура", на "общо основание съгласно чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), тъй като не се разходват публични средства за изпълнението му". От Агенцията по храните са отказали да предоставят подписания договор с "Пи.Еф.Си." ЕООД, но възпроизвеждат съществените му клаузи в отговора си до АКФ.

Според експертите от правната програма на АКФ, договорът на БАБХ с "Пи.Еф.Си." ЕООД е нищожен, доколкото неговия предмет противоречи на закона.

Според Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредбата за граничните инспекционни ветеринарни пунктове (ГИВП) и Наредбата за ГКПП дейността по профилактична дезинфекция трябва да бъде извършвана от служители на БАБХ. Това са официални ветеринарни лекари в граничните инспекционни ветеринарни пунктове.

"Няма как БАБХ да договаря свободно възлагането на дейност, която законът с повелителни норми регламентира как точно и от кого да бъде извършвана, още повече, че за нейното извършване се изисква специална квалификация и образование", мотивират се от АКФ.

Те допълват, че няма данни за проведена публична процедура изцяло липсват и това е установено и от Апелативна прокуратура - София по подаден от АКФ сигнал, коментира Даниела Пенева от правния екип на АКФ.

Договорът между БАБХ и "Пи.Еф.Си." е нищожен и поради противоречие със закона в т. 2 от предмета си - "събиране и внасяне на дължимите държавни такси", тъй като съгласно Закона за държавните такси същите се събират само и единствено от определени в закон държавни органи.

"Съгласно Закона за държавните такси няма възможност дейността по събиране на държавни такси да бъде възлагана с договор на друг, различен от държавния орган, който предоставя услугата, за която се дължи държавна такса", заяви Даниела Пенева.

ОТ БАБХ не предоставят информация къде отиват парите от събраните такси за дезинфекция, за която няма никакви разходи и е отстъпила извършването на услугата на частното дружество. "Таксите не се разходват" се казва в отговора на БАБХ, "те формират приходната част на бюджета на БАБХ.".

От АКФ изтъкват, че това също е в нарушение на регламентирания в закона принцип за разходо-ориентираност на държавните такси. Това не позволява държавен орган да формира печалба от събирането на държавна такса. Това означава, че събраната такса трябва да е толкова, колкото е нужно за покриване на разходите за предоставяне на услугата. Според данните на БАБХ информация става ясно конкретните разпоредби на нищожния договор са в явен ущърб, както на преминаващите през ГКПП, така и на БАБХ, като страна по договора.

Частното дружество "Пи.Еф.Си." е имало възможност напълно свободно да определя размера на събираната от преминаващите такса за дезинфекция, като те само превеждат на БАБХ дължимата по тарифа такса към БАБХ. Това дава възможност "Пи.Еф.Си." незаконно да събира такси, значително надвишаващи нормативно-регламентираните размери.

Освен това, "Пи.Еф.Си." могат напълно свободно, без санкция или контрол от страна на БАБХ да изграждат необходимите според тях съоръжения и подобрения за изпълнение на дейността. При това, в случай, че БАБХ прекрати договора, тя дължи заплащане на тези съоръжения и подобрения в двоен размер, се казва в отговорът им до АКФ.

Ако земеделският министър обяви за нищожен договора, санкциите няма да бъдат приложими и Агенцията няма да дължи заплащане в двоен размер на стойността на всички подобрения, ремонти, изградени съоръжения, системи и имущество, заявяват от АКФ. "Казусът "Златната локва" стъпва на договор, който е в крещящо противоречие със закона, убедени са от Антикорупционния фонд.