Главният прокурор Иван Гешев поиска от Прокурорската колегия да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет приемането на решение за налагането на мораториум до края на 2020 г. върху актуализирането на основните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и на съдебните служители в Прокуратурата. Освен това той настоява да се дадат препоръки на административните ръководители на органите на съдебната власт за ползването от магистрати и служители на платения годишен отпуск по време на извънредното положение.

По негови думи безпрецедентната ситуация изисква борба с всички налични ресурси за ограничаване разпространението на заразата, което води до негативни икономически последици. Той напомни, че вече се е наложила актуализация на държавния бюджет на за 2020 г., а изпълнението на мерките ще доведе до финансова нестабилност във всички сектори. Тези обстоятелства изисквали нас финансова дисциплина.

Депутатите се отказаха от заплата до края на извънредното положение

Депутатите се отказаха от заплата до края на извънредното положение

Със заплатите на депутатите са свързани възнагражденията на премиера, министрите, както и на президента

По тази причина обвинител номер едно отправя предложения до Прокурорската колегия, която трябва да ги внесе като извънредна точка в дневния ред на Пленума на ВСС утре.

Гешев призовава ВСС да вземе решение до края на годината да не се актуализират основните месечни възнаграждения на лицата по чл.29, ал.2, по чл.51, ал.1 и ал.2, и по чл.218, ал.1 от ЗСВ. Същото да важи и за основните месечни работни заплати, определени от 1 януари 2020 г. с Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и за основните месечни работни заплати на съдебните служители, определени от 01.01.2020 г. с Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата, на основание чл.30, ал.5, т.5 във вр.чл.341, ал.1 от ЗСВ.

Главният прокурор настоява ВСС да отправи препоръки към административните ръководители на органите на съдебната власт да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители и без тяхното съгласие, съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт, както и по възможност да предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до края на годината.

По-късно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложението на главния прокурор.