Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество не е съгласна с промените в Закона за пране на пари.

Те посочват, че всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, трябва да бъде съгласуван от Комисията относно наличие на корупционен риск.

С днешно решение КПКОНПИ не съгласува разпоредби от проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, постъпил с проект на решение на Министерския съвет.

Едно от съществените изменения е предложението да отпаднат част от категориите субекти, за които са задължителни мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари (проверка на клиентите, разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти, съхраняване и предоставяне на информация и документи и др.). Предвижда се от обхвата на закона да бъдат изключени: професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, презастрахователите, органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, професионалните спортни клубове и т.н.

Според Антикорупционната комисия изключването на професионалните и съсловните организации, както и на юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, е оправдано. Те считат за оправдано и изключването от кръга задължени субекти и на органите на НАП и митническите органи, защото за тях съществуват предвидени в други закони мезанизми и задължения за превенция на изпирането на пари.

Законопроектът обаче не бил съгласуван относно предложението от задължените лица по ЗМИП да отпаднат търговците на едро, защото именно при тях съществува възможност при наличието на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари. По същите причини не е съгласувано и предложението за отпадане на задълженията за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти.

Комисията не съгласува проекта и в частта относно предложеното отпадане на задълженията по ЗМИП и за органите по приватизация, за лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори. Комисията счита, че тези сектори са проблемни по отношение на корупционни практики.

Действащият закон предвижда задължения за професионалните спортни клубове, а проектът - само за професионалните футболни клубове. Това според Комисията създава предпоставка за неравно третиране в спортния сектор, поради което КПКОНПИ не съгласува проекта за изменение на ЗМИП и в тази му част.

Мотивите на Комисията са, че предложеното ограничаване на кръга на субектите, които имат задължения по Закона за пране на пари, има за последица неефективно функциониране на системата за превенция на изпиране на пари, което създава сериозен корупционен риск.