Деветчленния състав на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) взе решение КЗД да се самосезира по доклад на Орлин Колев, член на Комисията, срещу предложението юристите да учат само редовно.

Повод за доклада е приетата с Постановление на МС Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионална квалификация "юрист". В доклада се посочва, че в приетата нова наредба се регламентира обучението по специалност "Право" да се осъществява единствено в редовна форма на обучение.

Тази подзаконова регламентация, според Орлин Колев, силно стеснява използването на установените от Закона за висшето образование форми на обучение - редовна, задочна, вечерна и дистанционна, като по този начин цели групи в обществото могат да се поставят в неравноправно положение. За сравнение все още действащата наредба освен редовна предвижда и задочна форма на обучение.

В доклада се подчертава още, че установената редовна форма на обучение като единствено възможна на практика представлява ограничително условие за неопределен, но определяем кръг лица, които искат да се обучават в специалност "Право". По този начин се изключва възможността работещи граждани или учащи се в други специалности да се обучават в специалност "Право".

Юристите ще учат само редовно

Юристите ще учат само редовно

Промените влизат в сила от учебната 2018-2019 година

Предвидената единствена редовна форма на обучение може да се разглежда и като ограничителна при упражняване правото на труд както за студентите, така и за преподавателите и би стеснила възможността в учебния процес да бъдат привлечени изявени в теорията и практиката специалисти.

Докладът посочва още, че по този начин могат да бъдат различно третирани широки групи от лица по признаците лично положение, имуществено състояние, възраст и увреждане, като е възможно да бъдат засегнати и лица, носители на други защитени от закона признаци.

Вносителят на доклада, като изрежда и други аргументи в подкрепа на твърденията си, предлага на Комисията за защита от дискриминация да бъде образувано производство по казуса, в рамките на което да бъде установено дали изискването, разписано в приетата нова наредба (с Постановление № 82 от 26 април 2017 г. на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г., в сила от учебната 2018 - 2019 г.) нарушава равенството в третирането, а оттам и антидискриминационното законодателство.