Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е изпратил писмо до главния прокурор на Република България, в което поставя въпроса за необходимостта от преценка на качеството на изготвените от кандидата за главен прокурор обвинителни актове. Според шефа на ВКС се поставя акцент само на обема на неговата дейност и то в количествен аспект. Писмото е изпратено и Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и ръководителите на Софийската градска прокуратура и Специализираната прокуратура.

Според шефа на ВКС качеството, а не количеството на обвинителните актове могат да дадат впечатления от нивото на правните познания, умение и лични способности на кандидата.

"Професионалните качества на всеки магистрат се разкриват преди всичко въз основа на непосредствено запознаване със съдържанието на изготвените от него актове." Тиражираната изключителна оценка на способностите на кандидата неминуемо означава, че прокурорските актове, които е изготвил, отразяват задълбочени и системни познания в областта на наказателното право и процес; способност за идентификация на подлежащите на доказване съществени факти по съответното дело; умение за подбор на релевантните доказателствени материали; умение за правилна квалификация на значимите факти и законосъобразно определяне на приложимия закон; познаване на съдебната практика. Съдържанието на актовете на кандидата е източник и на информация за прецизността на използвания от него правен език, общата езикова култура и умение за ясно изразяване.

"Професионалната квалификация на магистратите се гради освен на общи количествени, преди всичко на качествените резултати, постигнати в практическата му дейност", пише Лозан Панов до Сотир Цацаров.

Шефът на ВКС в този смисъл иска да се представят изготвени от кандидата за главен прокурор обвинителни актове по приключили наказателни производства, по които е протекъл редовен инстанционен съдебен контрол.

Лозан Панов посочва и че докладът на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е основан върху документи и статистически данни за неговата дейност като прокурор, като отразява обема на неговата дейност само в количествен аспект. В доклада обобщено за 10-годишен период (от 2006 г. до 19.07.2016 г., вкл. времето, когато е бил прокурор в СРП) се посочва, че кандидатът за главен прокурор е внесъл в съда 230 прокурорски актове, по които са осъдени общо 233 лица.

Липсва каквато и да е информация за качествения аспект на извършената от него работа, пише Лозан Панов.