Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов обжалва отказа на главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет да му бъде предоставена цялата документация за всички извършени спрямо него проверки.

По искането на Панов са предоставени единствено извлечения от протоколи за прекратяването на проверките.

Отказът на главния инспектор е мотивиран с наличие на ограничение поради това, че проверката е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение; изрично несъгласие на засегнати трети лица; наличие на служебна тайна за част от исканата информация.

В жалбата се посочва, че решението противоречи на материалния закон, постановено е при съществено нарушение на административнопроцедурните правила и е в отклонение от целта на закона. Напомня се и че правото на достъп до обществена информация е гарантирано от Конституцията. Цитирано е също решение на Европейския съд по правата на човека, според което свободният достъп до съхранявана от държавните органи информация е в обхвата на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, когато тя е свързана или може да бъде от значение за обществения дебат. Според Съда в Страсбург неоснователният отказ да бъде предоставена такава информация е информационен монопол, който е форма на цензура и е в нарушение на защитената от Конвенцията свобода на изразяване и право на всеки да получава и разпространява информация.

Председателят на ВКС подчертава, че всеки има право на зачитане на личния живот, което включва защита на личните данни, както и достъп на всеки до съхранявани от други субекти отнасящи се до него данни. Освен това всеки има право на копия от обработваните негови лични данни.

Инспекторатът на ВСС отказа на Лозан Панов да види резултатите от проверките срещу него

Инспекторатът на ВСС отказа на Лозан Панов да види резултатите от проверките срещу него

Законът допуска да види документите и при заличени данни

В жалбата се посочва, че е прието неправилно, че няма надделяващ обществен интерес.

"Съществуването на въпросните проверки срещу председателя на ВКС е оповестено публично, очевидно не без участието на самия ИВСС. Публично известно е, че от години председателят на ВКС поддържа последователна позиция за реформиране на съдебната система и отстояване на нейната независимост, поради което е атакуван по всевъзможни начини, включително чрез използване на законови процедури за иницииране на действия по репресия (проверки, ревизии, административнонаказателни производства) от страна на различни органи на власт. Следователно е налице обществен интерес да се знае какви данни са били събрани, евентуално уличаващи председателя на ВКС в извършване на нарушения", пише Панов.

Според него няма основание да бъде отказан достъп до информацията поради засегнати интереси на трети лица. Шефът на ВКС твърди, че част от засегнатите трети лица са дали съгласие да бъде предоставена информацията или не са изразили изрично несъгласие. Според ЗДОИ при несъгласие на засегнатите лица информацията следва да бъде предоставена в обем и по начин, който не разкрива отнасящата се до тях информация. Публичните институции не са свободни да преценят дали да предоставят или не частичен достъп при наличието на обективна възможност за това.

В жалбата пише още, че достъпът до информацията е от значение и за реализиране на евентуални права, свързани с правото на всеки да знае каква информация е събирана за него.

Лозан Панов иска Инспекторатът на ВСС да публикува резултатите от всички проверки срещу него

Лозан Панов иска Инспекторатът на ВСС да публикува резултатите от всички проверки срещу него

Той самият получил откази да види резултатите от две проверки

Според Панов в решението не е отчетено тълкуването и прилагането на закона, прието в относимата съдебна практика, в която е формирано разбиране за наличието на свободен достъп до информация от вида на поисканата, особено в случаите на надделяващ обществен интерес.

В жалбата се посочва още, че твърдението за наличие на класифицирана информация е недоказано. Неправилно било прието, че част от информацията е служебна тайна - нямало доказателства за това.

Припомняме, в средата на януари председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска да види резултатите от всички проверки, водени срещу него. От Инспектората на Висшия съдебен съвет обаче му отказаха с мотива, че няма специален ред за предоставяне на достъп до информация.