След като наложиха дисциплинарно наказание на съдия Методи Лалов - бившия председател на Софийския район съд, от съдийската колегия го освободиха от длъжност по негово желание. Информацията бе съобщена от ВСС.

Припомняме, съдия Лалов подаде заявление за освобождаване на 01 август 2019 г.

Дисциплинарното наказание, което не подмина Лалов, е "забележка" за допуснато нарушение. Мотивът е - неизпълнение на служебни задължения, както и забележка по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

ВКС не уважи жалбата на Методи Лалов срещу избора на членове на ВСС

ВКС не уважи жалбата на Методи Лалов срещу избора на членове на ВСС

Нямало доказателства за манипулиране на електронния вот

Дисциплинарното дело бе разгледано при отвод на съдиите, членове на колегията - Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска.

Забележката към съдия Методи Лалов е от 2017 г., по предложение на Инспектората към ВСС за пропуски в служебните задължения като административен ръководител. Към тази забележка има и второ дисциплинарно производство, образувано по предложение на изпълняващия длъжността "административен ръководител" на СРС Стефан Милев.

Методи Лалов няма да разгледа нито едно дело допълнително

Методи Лалов няма да разгледа нито едно дело допълнително

Безпрецедентен е отказът на ВСС да го освободи от съдебната система, смята Лалов

Съдийската колегия прие за сведение становището на Съюза на съдиите в България относно подадената оставка на съдия Лалов. За сведение бе приет и сигнал от ПП "ВМРО - Българско национално движение", според които той от телевизионния екран е защитавал тезите на "Демократична България".

Припомняме, за оставката на съдия Методи Лалов имаше две заседания, насрочени пред август месец. Третото беше на 9 септември. И на трите нямаше кворум и решение. 

И трети път Съдийската колегия не освободи Методи Лалов от поста му

И трети път Съдийската колегия не освободи Методи Лалов от поста му

Два пъти нямаше решение поради липса на кворум

Ето текстовете от Закона за съдебната власт въз основа, на които съдия Лалов е наказан със забележка:

Съдия Лалов е наказан със "забележка" по смисъла на чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 80, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 9 от Закона за съдебната власт (ред. ДВ, бр. 14/2015 г. и ДВ, бр. 28/2016 г.).

На основание чл. 311, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Колегията наложи на съдия Лалов наказание "забележка" и за допуснати нарушения на чл. 4.1., чл. 4.2. и чл. 4.4. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на районния съд, като:

  1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт
  2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

От Кодекса за етично поведение на магистрати:

  1. Правила за поведение, произтичащи от принципа за ВЕЖЛИВОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ Изискванията за вежливост и толерантност се основават на присъщия за магистрата морал и възпитание и допринасят както за по-доброто изпълнение на служебните му задължения, така и за по-ефективното функциониране на самата правораздавателна система. ПРИЛАГАНЕ 4.1. Поведението на магистрата в обществото трябва да се основава на добри обноски и добро държание, а в обществените и служебни контакти той трябва да бъде учтив и любезен; 4.2. Магистратът трябва да бъде честен, коректен и учтив, както в работата си, така и в личния си живот и да се отнася с уважение към хората като съблюдава техните права и свободи; 4.4. Колегиалните отношения между магистратите и служителите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно уважение и толерантност чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт.