Софийска градска прокуратура протестира пред Административния съд три заповеди на бившия областен управител на София-град Веселин Пенев, които касаят продажбата имот на бул. "Доднуков", т.нар. "царски конюшни".

Проверката си прокуратурата започна по предложение на министъра на МРРБ Лиляна Павлова, след като от БСП изнесоха като скандал казуса с продажбата на апетитния имот в центъра на София.

Всяка една от заповедите на Веселин Пенев се оспорва в отделно дело от административен характер. С тях се иска фактическото разваляне на продажбата на имота.

Според Софийска градска прокуратура заповедите на Пенев са нищожни, тъй като е открила:

  • Противоречия с материалния закон - прекратяването на съсобствеността с държавата се извършва на база пазарна оценка на съответния дял, направена от независим оценител, на цена не по-ниска от данъчната оценка на имота.
  • В конкретния случай с т. нар. "царските конюшни" фактът на съсобствеността не е безспорен.
  • Трите заповеди на бившия областен управител са с неясен предмет.
  • Липсва материална компетентност - издадените заповеди са предшествали приключването на съдебни производства, касаещи имота, тоест налице е "превратно упражняване на власт".
  • Несъответствие на административните актове (трите заповеди) с целите на закона, т. е. налице е разпореждане с цена на имота, по-ниска от пазарната и данъчната цена. За това СГП е поискала изслушването на съдебно-оценителна експертиза, която следва да направи оглед място и проверка за подобни сделки в Агенцията по вписванията и да даде отговор на въпроса "какви са реалните пазарни цени на имотите", върху които са т.нар. "царски конюшни".

Предстои определяне на съдия-докладчици по трите образувани дела в АССГ, насрочване за разглеждане в открито съдебно заседание и произнасяне на съда.