Върховната административна прокуратура възложи на Комисията за енергийно и водно регулиране извършването на незабавна проверка за състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация в страната.

Проверката трябва да включва и изграждането на водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, което създава предпоставки за аварии и разпиляване на води.

От ВАП съобщават, че проверката се извършва предвид голямата обществена значимост на проблема, тъй като се засягат значими обществени интереси. Те подчертават, че водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане, а ВиК услугите са дейности от обществен интерес.

Близо 500 млн. куб. м са загубите на вода у нас през 2018 г.

Близо 500 млн. куб. м са загубите на вода у нас през 2018 г.

Това е повече от половината от подадената вода

Предстои проверка на изпълнението на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнес планове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество и предназначение и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.

Другата проверявана област ще бъдат годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, включително за намаляване на загубите на вода, които са заложени в бизнес плановете.

Ако бъдат установени данни за извършено престъпление, трябва да се уведомят незабавно органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката и предприетите мерки от КЕВР да се изпрати на ВАП.

Припомняме, в края на 2019 г. регионалният министър Петя Аврамова обяви, че са нужни 11 милиарда лева, за да се обнови ВиК инфраструктурата в цялата страна. Тя посочи и че в редица населени места през лятото и есента има недостиг на питейна вода.

12 млрд.лв. нужни за ВиК сектора, пресметна евродепутатът Искра Михайлова

12 млрд.лв. нужни за ВиК сектора, пресметна евродепутатът Искра Михайлова

Вотът на недоверие трябва да разшири отговорните