Съдът на ЕС забрани ново строителство на вятърни генератори в защитената местност "Калиакра" по делото на Европейската комисия срещу България.

След договорености с Европейската комисия по делото на Съда на ЕС срещу България за изградените вятърни генератори в защитена зона "Калиакра", Съдът реши да не бъдат премахвани изградените до момента вятърни генератори, голф игрище, къщи, хотели, вилни селища и инфраструктура в защитената зона. Същевременно се изисква налагането на забрана за издаването на нови разрешения за всякакво строителство на територията.

Припомняме, Европейската комисия заведе дело срещу България за строежа в забранената зона. С решение на Съда на ЕС на 14 януари 2016 година ЕК осъди страната ни, защото не е оценила правилно кумулативния ефект на четири проекта на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона. Тогава в решението на Съда на ЕС беше посочено, че районът на Калиакра е важна зона за опазването на множество видове птици и техните местообитания.

Първоначално ЕК поиска България да бъде осъдена за одобрението на около 600 проекта в зоната. Става въпрос за 2 900 ветрогенератора и проекти за къщи, вилни селища, инфраструктура, проекти за разораване на спетен хабитат и други. В резултат на проведената съдебна защита обхватът на проектите беше намален, а ветрогенераторите от 2 900 останаха 300.

От 3000 одобрени вятърни генератора на Калиакра, оставили само 200, доволни от МОСВ

От 3000 одобрени вятърни генератора на Калиакра, оставили само 200, доволни от МОСВ

От екоминистерството са доволни, че Съдът на ЕС не ни глобява

След преговорите с ЕК се стигна до решение тези 7 проекта да продължат да съществуват и да не се премахват ветрогенераторите и цялостно възстановяване на терена на голф игрището.

С решението България трябва да изпълни няколко условия. Страната ни трябва да гарантира, че вече съществуващата част от системата за ранно предупреждение за прелитащи птици действа. България трябва и да предложи график за нейното доизграждане, така че да обхване всички оператори на генератори. До пълното изграждане на системата трябва да бъдат предвидени временни мерки за тези, които все още не са обхванати от нея. Това означава спиране на работата на вятърните турбини по време на миграционните периоди на птиците.

Със заповед на Министерството на околната среда и водите трябва зона "Комплекс Калиакра" да се обяви за зона, забранена за извършване на строителство, с цел опазване на степния хабитат. Трябва да бъдат изменени и заповедите за защита на птиците в зони "Калиакра", "Белите скали" и "Било", които да включат мерките, свързани със системата за ранно предупреждение, и такива за опазване на видовете и местообитанията. Важно условие е и финализирането и приемането на интегриран план за управление на района на Калиакра. Той следва да включва мерки, съгласно Плана за действие за защита на червеногушата гъска.

Новата защитена зона "Комплекс Калиакра" се намира в землищата на село Тюленово, община Шабла, село Камен бряг, село Свети Никола, село Българево, Каварна, село Божурец, село Топола, община Каварна и Балчик, община Балчик.

"Комплекс Калиакра" ще бъде с обща площ 483 362, 770 дка, от които 437, 272 кв. км морски пространства. Предмет на опазване ще бъдат природни местообитания, видовете растения и животни. В границите на защитената зона се забранява използването на дънни тралиращи и драгиращи средства, изграждане на изкуствени подводни рифове и острови. Няма да може да се осъществява търсене и проучване на полезни изкопаеми. Забранява се и увреждане и унищожаване на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни извън активната плажна площ, освен в случаите на почистване от инвазивни и неместни видове.

Мерки за защита на Калиакра след решение на ЕС

Мерки за защита на Калиакра след решение на ЕС

Съдът на ЕС ни осъди за нарушаване на екологичното законодателство

По отношение на земеделието, в защитена зона "Комплекс Калиакра" няма да се допуска употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди, освен разрешените за биологично производство. Забранява се разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листностъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етерично-маслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури.