Наказателно производство за престъпления по служба в Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО) образуваха от Върховна касационна прокуратура, съобщиха от ВКП.

Проверка на Върховната прокуратура е установила случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които Изпълнителна агенция "Медицински одит" е извършвала проверки, но не е била сезирана прокуратурата.

Всички материали за смъртни случаи в болниците, са изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури. Целта е да се проверят евентуални престъпления по чл. 123 НК /причиняване на смърт при професионална непредпазливост/.

И "Медицински одит" започва производство за починалото бебе в Тетевен

И "Медицински одит" започва производство за починалото бебе в Тетевен

Анализите показали неглижирано състояние на плода от лекарите

Всички материали от проверката на ВАП, по указание на главния прокурор са изпратени на Върховна касационна прокуратура /ВКП/ - за произнасяне предвид данните за извършени престъпления от общ характер.

С постановление от 07 юни 2018 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по служба, извършено в периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

Според прокуратурата има данни за превишаване на власт от длъжностни лица от "Медицински одит". Целта е да се набави облага за проверяваните физически и юридически лица - да не им бъдат съставяни актове за административно нарушение и да не им бъдат налагани административни наказания. От това могат да настъпят немаловажни вредни последици.

Нарушенията са извършени от лица, заемащи отговорно служебно положение.

От прокуратурата са сезирали здравния министър да промени вътрешните актове на ИАМО и да ги направи законосъобразни.

Проверката е установила, че от изпълнителния директор на ИАМО са утвърдени Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея.

Смениха шефа на „Медицински одит”

Смениха шефа на „Медицински одит”

Предишната директорка остава в агенцията

При съпоставка с правни норми от по-висок ранг е установено противоречие с Наредба № 14 от 20 април 2010 г. С нарушението от "Медицински одит" могат да направят проверка без писмена заповед. Допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.

Според цитираната наредба на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката се съставя констативен протокол. В него трябва да се опишат разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАМО за резултатите.

От ВАП са открити случаи, при които чак в доклада се описват констатираните нарушения.

Зам.-директорът на "Медицински одит" влиза в НЗОК

Зам.-директорът на "Медицински одит" влиза в НЗОК

Татяна Иванова ще замени Любомир Гайдов

По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, на базата на които агенцията решава да състави или не административно наказание.

От Върховната апелативна прокуратура са сезирали здравния министър с искане да отпадне задължението докладът от проверките, който се изпраща до изпълнителния директор на "Медицински одит".

Здравният министър е сезиран от Върховната апелативна прокуратура, за да промени инструкцията за контролна дейност на ИАМО и привеждането й в съответствие с Наредба № 14 от 20 април 2010 г. Прокурор от Специализирана прокуратура ще разследва случая.