Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на Здравната каса при лечение на хроничен вирусен хепатит С.

Те се отнасят за болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ и са утвърдени на 15 август миналата година.

Мотивът на ВАС е, че изискванията не са били обнародвани в "Държавен вестник".

Съгласно Конституцията всички нормативни актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.

Съдът счита, че оспорените Изисквания на НЗОК са нормативен административен акт, които съдържат административноправни норми. Те се отнасят за неопределен и неограничен брой адресати - както освен изпълнителите на медицинска помощ и така и физическите лица, страдащи от хроничен вирусен С хепатит над 18 години.

Атакуваха в съда новите правила за лечение на хепатит С

Атакуваха в съда новите правила за лечение на хепатит С

Нарушават правото на пациента да бъде лекуван с най-подходящия медикамент

Обжалваните изисквания съдържат правила за издаване и заверяване на протоколите за започване и продължаване на лечение на инфекцията с хроничен вирусен С хепатит при пълнолетни болни; индикации за лечение; критерии за започване на лечение; изключващи критерии и съображения; лечебно - диагностичен алгоритъм: терапевтични схеми при различни генотипове на инфекцията, схеми на лечение при пациенти с компенсирана чернодробна цироза, нелекувани или лекувани преди, но не и с ДДАС; лечение на пациенти с декомпенсирана чернодробна цироза; лечение на пациенти, неотговорили на предишна антивирусно лечение с ДААs, лечение на пациенти с посттрансплантационен рецидив на инфекцията, лечение с ДДАС при специални групи от пациенти; мониториране на ефективността на терапията; проследяване на пациенти след постигане на траен вирусологичен отговор и общи изисквания.

Делото е било образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Хепактив".

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Пациенти обжалват новите правила за лечение на хепатит C

Пациенти обжалват новите правила за лечение на хепатит C

Появява се скъпото безинтерфероново лечение