Върховният административен съд ще отправя покани за становища по тълкувателни дела до омбудсмана, представители на академичната общност, председатели на съдилища и други юристи, в зависимост от предмета на искането. Това предвиждат новите правила за тълкувателна дейност на ВАС, приети на 14 октомври.

Звеното за анализи и тълкувателна дейност (ЗАТД) може да отправя предложения до председателя на ВАС за изготвяне на искания за приемане на тълкувателни решения след проверка на обстоятелствата. При противоречива или неправилна съдебна практика на административните съдилища или на районните съдилища от страната в областта на административното правораздаване, административният ръководител на съответния административен съд може писмено да уведоми ЗАТД, като приложи съдебните актове, удостоверяващи тази практика, посочват от ВАС.

ЗАТД ще извършва проверка на обстоятелствата и може да отправи писмено предложение до председателя на ВАС за изготвяне на искане за приемане на тълкувателно решение. Ако бъдат установени и други спорни въпроси, свързани с основното искане, те ще бъдат докладвани на председателя на ВАС, който може да включи и тези въпроси в предмета на тълкувателното дело.

Новите правила за тълкувателна дейност дават възможност общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховен административен съд и Общото събрание на съдиите от двете колегии на Върховния административен съд да преформулира въпросите в искането, както и да променя основанието от противоречива на неправилна съдебна практика и обратно, посочват от ВАС.