Членовете на пленума на Върховния касационен съд (ВКС) одобриха с 68 гласа "за" от гласувалите 71 съдии искане до Конституционния съд да бъде обявен за противоконституционнен параграф 4 от промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) за изменение разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ. Той засяга изискването при изтичане на мандата на член на Висшия съдебен съвет (ВСС) или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява... "или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт".

Информацията е на ВКС.

Мотивът на върховните съдии е, че с промените се нарушава разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от Конституцията (КРБ). Според нея съдебната власт е независима. Оспореният текст дава възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се заобикалят или нарушават действащите към момента организационни начала за структуриране на съдебната система като стабилност, прозрачност и кариерно развитие.

Конституцията съдържа норми за изграждането и функционирането на съдебната система. В същото време акт, чрез който се осъществява дейността по персоналното организиране на съдебната власт, създава условия за пренебрегване на конституционноправния престиж и води до неговото накърняване (решение по к. д. № 30/1991 г.), мотивират се от ВКС.

Пленумът на ВКС напомня, че Конституцията урежда служебния статут на съдиите, прокурорите и следователите, така че да осигури тяхната независимост и подчинението им само на закона. Затова те се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност само от ВСС. Единствен орган, който според КРБ е разположен вътре в съдебната система, определя персоналния съдийски, прокурорски и следователски състав в цялата страна.

Промяната на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава, категорични са от ВКС. "Народното събрание може да определи със законови разпоредби как да се структурира съдебната система, но не е в рамките на законодателната власт да навлиза в правомощията на съдебната власт", се подчертава в искането.

Парламентът не може да изземва оперативни управленски функции по назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, категорични са от ВКС.

"Конституционният статус на този орган (ВСС) не може да бъде накърняван, като същият бъде задължаван да повиши свои членове на точно определени позиции в съдебната власт", категорични са съдиите от ВКС.

В искането се казва още: "С изменената разпоредба на чл. 28 от ЗСВ се нарушава и чл. 6, ал. 2 от Конституцията, съгласно който всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на лично и обществено положение".

Според ВКС определени членове на ВСС ще заемат позиции в съдебната власт, по отношение на които останалите съдии, прокурори и следователи ще бъдат лишени от възможност да участват в конкурс за заемането им.

В този смисъл има ограничение на равенството пред закона, основано на обществено положение, критерий, по който Конституцията забранява да се въвеждат ограничения на правата на гражданите, което се отнася и за заемане на която и да е публична длъжност", пишат от ВКС.