Определиха правилата за достъп до Съдебната палата в София след изтичането на извънредното положение, но при условия на пандемия.

От 14 май влизането в сградата ще се осъществява по следния начин:

- през служебния вход на сградата откъм ул. "Алабин" ще бъдат допускани единствено магистрати и съдебни служители;

- през главния вход откъм бул. "Витоша" и през входа откъм ул. "Позитано" ще могат да влизат адвокати и участници по дела.

Предвижда се още да не се допускат лица с външна симптоматика на заразяване; всички лица, влизащи в Съдебната палата, да носят маски и ръкавици, като в случай че нямат, на входовете да бъдат осигурени и налични такива; на входовете да се поставят дезинфектанти; в сградата на Съдебната палата да се въведе еднопосочно движение; пред всички гишета на деловодства и регистратури да се следи за спазване на дистанция, като не се допуска струпване на хора; в адвокатските стаи да се вземат необходимите мерки за спазване на физическа дистанция между лицата.

Наредено е от днес всички съдебни зали в Съдебната палата - София да се отворят за ползване от съдилищата; всички съдебни зали да се хигиенизират и дезинфекцират ежедневно от служители на Върховния касационен съд; дезинфекцията между съдебните заседания да се осъществява от съответните съдилища.

От днес Върховният касационен съд ще заседават съобразно графика на насрочените за разглеждане дела. ВАС също възобновява разглеждането на дела, като се запазват противоепидемичните мерки.

Забранява се достъпът на външни лица извън участниците по делата в сградата на Върховния административен съд с изключение на достъпа до службите "Регистратура", "Адвокатска стая" и съдебните зали. Достъпът до посочените две служби е от 8,30 ч. до 15,00 часа, като се осъществява по предварително изготвен график след предварителна заявка чрез имейл, телефон, факс, поща или куриер. Лицата, които не са подали предварителна заявка чрез посочените начини, имат достъп до службите "Регистратура" и "Адвокатска стая" в часовете между 15,00 и 16,30 часа от понеделник до петък, като това ще става при изчакване извън сградата на съда. В служба "Регистратура" се допуска едновременно присъствие на повече от 2 души освен работещите там съдебни служители, а в "Адвокатска стая" - не повече от 3 души освен работещите там.

За служба "Регистратура" заявки се приемат на факс: 02 9404132 или на електронен адрес edocuments@sac.justice.bg. За извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, се извършва след предварително искане на тел. 029404337, факс 029404132, електронен адрес edocuments@sac.justice.bg или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително трябва да бъдат посочени телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата се извършва по телефон или по електронен път. Единствено при липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред.

Специализираният наказателен съд също продължава дейността си от днес.

Влизането в сградата на съда ще се извършва при спазване на дистанция и наличие на лични предпазни средства и възможност за дезинфекциране. Няма да бъдат допускани лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.

След приключване на съответната дейност, посетителите трябва незабавно да напуснат сградата.

Работното време за работа с граждани и адвокати на деловодствата е от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.