Размерът на таксите за регистрация на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) пада от 2 до 4 пъти в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Това се предвижда в публикуваното от Министерство на правосъдието за обществено обсъждане Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Свидетелството за съдимост вече е "бреме" на администрациите

Свидетелството за съдимост вече е "бреме" на администрациите

Промените засягат 68 закона

Постановлението е в изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Намаляването на държавните такси е във връзка и с промените в Закона за юридическите лица със стопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които вписването на ЮЛНЦ ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от 1 януари 2018 г.

В момента първоначалното регистриране на юридически лица с нестопанска цел се извършва с нарочен регистър към съответно компетентния окръжен съд по седалището им. Последващо задължение за всички ЮЛНЦ в момента е регистрацията в регистър БУЛСТАТ, а за тези с обществено полезна дейност е необходима и регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ за общественополезна дейност.

Със 124.4 млн. лева годишно намалява административната тежест за бизнеса

Със 124.4 млн. лева годишно намалява административната тежест за бизнеса

Сред най-важните изпълнени мерки е подписаната инструкция между ДФЗ и НАП за взаимодействие и обмен на информация

След провеждането на реформата ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по вписванията в страната, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище.
Ще има възможност заявленията да се подават и по електронен път, като таксата за това ще е с 50% по-ниска, спрямо тази за подаване на гише.

С влизането в сила на промените регистрацията на ЮЛНЦ ще се осъществява на принципа "на едно гише", в единен централизиран уеб - базиран електронен регистър, който ще може да предоставя комплексни електронни услуги. В този случай отпада и заплащането на държавните такси за вписване в регистър БУЛСТАТ. Именно тези облекчения ще доведат до значително занижаване на таксите.

Намаляване административната тежест за общините обещава Нанков

Намаляване административната тежест за общините обещава Нанков

На срещата с Управителния съвет на НСОРБ се обсъжд оптимизирането на отрасъла