Към края на 2015 година безработните лица в страната са 261 хиляди, а коефициентът на безработица - 7.9%.

В сравнение с данните от края на 2014 г. броят на безработните е по-нисък с 26.4%, а коефициентът на безработица - с 2.7 процентни пункта

Данните за икономическата активност на населението за четвъртото тримесечие на 2015 г. са на Националния статистически институт.

През горния период коефициентът на безработица намалява и при мъжете, и при жените, но стойността му се запазва по-висока при мъжете - 8%, в сравнение с тази при жените - 7.6%. От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2015 г. 142.4 хил. (54.5%) са мъже и 118.7 хил. (45.5%) - жени.

От всички безработни 13.9% са с висше образование, 52.0% - със средно, и 34.1% - с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.2%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 година.

Икономически неактивните лица на 15-64 навършени години са 1 447.9 хил., или 30.8% от населението в същата възрастова група. От тях 165.7 хил., или 11.4%, са обезкуражени лица. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на обезкуражените лица (15 - 64 навършени години) намалява с 19.4 хиляди. 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 061.7 хил., от които 1 627.3 хил. са мъже и 1 434.5 хил.  са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 49.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.9%, а при жените - 44.8%. 

През периода в сравнение със същия на 2014 г. увеличение с 0.4 процентни пункта на дела на заетите лица се наблюдава в сектора на услугите, където техният брой достига 1 937.3 хил., или 63.3% от всички заети лица. В индустрията  работят  927.1 хил. души (30.3%),  а в селското, горското и рибното стопанство - 197.3 хиляди (6.4%). 

От всички заети 3.6% (109.6 хил.) са работодатели, 7.4% (226.0 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% (2 705.2 хил.) - наети лица, и 0.7% (20.9 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 2 012.1 хил. (74.4%) работят в частния сектор, а 693.1 хил. (25.6%) - в обществения. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на наетите в частния сектор се увеличава с 4.8%, а този на наетите в обществения сектор остава почти непроменен.