До 3 години увеличение на минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Това предвижда проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане.

От ведомството посочват, че ако в момента минималната гаранция за строителство на автомагистрала е 5 години, то с промените в наредбата се предлага той да бъде увеличен на 7 години. За изпълнен републикански път от първи и втори клас сега срокът е 3 години, а се предвижда да стане 5 години. При третокласните пътища гаранцията се увеличава от 3 на 4 години. За основен ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа минималният гаранционен срок в момента е 2 години, а предложението е да се увеличи на 3 години.

Магистрали за милиарди у нас сеят смърт, а властта не знае защо

Магистрали за милиарди у нас сеят смърт, а властта не знае защо

Тежките катастрофи не се анализирали

От министерството уточняват, че удължаването на сроковете се отнася не само за автомагистрали, скоростни пътища и пътища І,ІІ и ІІІ клас от републиканската пътна мрежа, но и за останалите пътища и улици, както и за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи; за вътрешни инсталации на сгради и при основен ремонт и реконструкция; за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; за преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; за основен ремонт и реконструкция на железопътни линии, самолетни писти и съоръжения за тях, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни, пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи.

Целта на завишаването на минималната гаранция е по-стриктно изпълнение на задълженията от страна на строителите и лицата, които упражняват строителен надзор.

В проекта е уредена и възможността издаденото разрешение или отказ за ползване или за въвеждане в експлоатация да се връчват на възложителя не само лично, но и чрез лицензиран пощенски оператор.

Сред предложенията е и възложителят да представя информация за идентификатор на обекта на кадастъра, който подлежи на въвеждане в експлоатация.

Нанков: Българските магистрали - най-евтините магистрали

Нанков: Българските магистрали - най-евтините магистрали

Не просто строим магистрали, а вършим работа