Управителният съвет на БНБ запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за третото тримесечие на 2021 година.

Антицикличния буфер и въобще буферите, които налага банковия регулатор, имат за цел да увеличат равнището на банковия капитал, който покрива определени рискове. По правило антицикличният буфер се увеличава, когато има прекалено голям и бърз ръст на кредитите, които са може би най-рисковия банков актив. Целта е банките да имат капиталов резерв, с който да покрият загубите си от едно последващо влошаване на кредитния си портфейл. При спад или намаляване на ръста на кредитите по правило антицикличния буфер се намалява, за да се стимулира кредитирането. 

Правителството и банките стимулират жизнеспособните бизнеси

Правителството и банките стимулират жизнеспособните бизнеси

Заемът не може да е повече от 3 млн. лева

Този ръст на кредитите се отчита по т.нар. референтен индикатор, който най-общо казано отразява съотношението на кредита спрямо Брутния вътрешен продукт. Според БНБ към края на първото тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 98.8%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-27.5 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер. При това положение възниква логичния въпрос защо БНБ не намали антицикличния буфер от 0.5% на 0% и така да стимулира кредитирането

Държавата осигури 1,23 млрд. лв. допълнителен буфер за защита на банките

Държавата осигури 1,23 млрд. лв. допълнителен буфер за защита на банките

Парите са добавени към вече наличните буфери за обезпечаване на ликвидността

"Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда. Наблюдаваните високи нива на кредитна активност в сегмента на жилищните кредити биха могли да се разглеждат като източник за натрупване на потенциален кредитен риск", обясняват от БНБ.

Според Централната ни банка запазването на текущото ниво на буфера през третото тримесечие на 2021 г. има за цел да допринесе за съхраняване на устойчивостта на банковата система срещу потенциални неблагоприятни тенденции в икономическата среда, загуби от кредитен риск и произтичащ от тях натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции.