През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт - БВП нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. според сезонно изгладените данни на НСИ.

 

Според експресните оценки, за първото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 21 241 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2018 г. е 18 484 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 85.8%, което в стойностно изражение възлиза на 18 227 млн. лева. През първото тримесечие бруто капиталообразуването е 4 198 млн. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Снимка 356493

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2018 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. има увеличението на бруто образуването на основен капитал - с 4.8%, и на износа на стоки и услуги - с 1.3%.

През първото тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.2%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.4%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 7.2% през първото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 4.6 и 6.8%.

Снимка 356494

Източник: НСИ