Само 20% от препоръчаните от ЕК реформи са били изпълнени на национално равнище.

Това показва проучване „Барометър за реформи – пролет 2016” на конфедерацията на европейския бизнес BUSINESSEUROPE, разпространено от Българската стопанска камара.

Сравнението показва, че този процент е намалял с още 2% спрямо предходните изводи от 2015 г.

Изследването обхваща и три сфери – обща данъчна тежест, данъчна тежест върху труда и учене през целия живот.

Само 45% от възрастното население на ЕС на възраст над 25 участват в някакъв вид обучение, в сравнение с почти 60% в САЩ.

Специална глава в проучването е посветена на последиците от застаряването на населението – процес, който в ЕС се очаква да бъде много по-драматичен, отколкото в САЩ.

Сериозната промяна във възрастовото разпределение на населението има значителни фискални последици, поради свиването на данъчната основа, дължаща се на по-малкото работещи хора и, в същото време – увеличение на разходите, свързани с повишаването на средната възраст на населението. Това увеличава необходимостта от спешни реформи в сфери като пазара на труда, ученето през целия живот и пенсионната система.

В ЕС коефициентът на възрастова зависимост се очаква да се увеличи от 29% в момента до 54% през 2050 г., докато в САЩ се очаква съотношението да се увеличи от 22% само до 37%. В България коефициентът на възрастова зависимост се очаква да се увеличи от 30% през 2015 г. на 59% през 2050 г.

Очаква се разходите, свързани с повишаването на средната възраст на населението, в ЕС да се увеличат от 19%/БВП през 2015 г. до 26%/БВП през 2050 г., докато в САЩ увеличението ще е от 13.1%/2015 г. на 18%/2050 г.

Делът на разходите за обществено здравеопазване на хората над 65 години в ЕС се очаква да се увеличи от 46% днес до почти 62% през 2050 г.

От BUSINESSEUROPE подчертават необходимостта от спешни структурни реформи, които да стимулират растежа и укрепване на публичните финанси.

Необходими са допълнителни усилия от страна на държавите-членки за подобряване на фискалната устойчивост чрез усилия за намаляване на публичните разходи, вместо чрез увеличение на данъците, показва сравнението на BUSINESSEUROPE.

Общата данъчна тежест в ЕС остава над 50% по-висока, отколкото в САЩ, и над 25% по-висока, отколкото в Япония.

От БСК добавят, че в България общата данъчна тежест е 42,1%, т.е. малко по-ниска от средната за ЕС (48,2%) и с около 40 на сто по-висока от тази в САЩ.

По отношение на данъчната тежест върху труда тя е почти 40% по-висока, отколкото в САЩ и Япония. Тази тежест трябва да бъде намалена, за да се насърчи създаването на нови работни места. В това отношение България е сред добрите показатели спрямо останалите страни-членки с данъчна тежест върху труда в България 33,6% при средно 51% за ЕС.