Европейската комисия предприема действия за забрана на нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни. Действията на Комисията са насочени срещу най-вредните нелоялни търговски практики.

Това ще осигури на земеделските стопани и на малките и средните предприятия по-голяма сигурност, за да не се налага прекалено често да се справят с рискове, които почти или изобщо не зависят от тях. Комисията направи предложение за забрана на особено вредните нелоялни търговски практики по веригата на предлагане на храни, за да се осигури по-справедливо участие на малките и средните предприятия от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

Освен това предложението включва разпоредби за ефективно прилагане, като националните органи могат да налагат санкции за констатирани нарушения. По-малките оператори във веригата за предлагане на храни, сред които са и земеделските стопани, не са защитени от нелоялните търговски практики на партньорите по веригата преди тях. Нерядко те нямат възможности за договаряне, нито друг начин да предлагат продуктите си на потребителите.

ЕС призовава за увеличена добавена стойност на общата селскостопанска политика

ЕС призовава за увеличена добавена стойност на общата селскостопанска политика

Насочени са към директни плащания, действия за околната среда и климата и развитието на селските райони

Ще бъдат забранени следните нелоялни търговски практики: забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика да плаща за похабени продукти.

Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия: когато купувач връща на доставчика непродадени хранителни продукти; когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на хранителни продукти; когато доставчик плаща за рекламата или за пускането на пазара на хранителни продукти, продавани от купувача.

Съгласно предложението на Комисията държавите членки трябва да определят публичен орган, отговарящ за прилагането на новите правила. При доказано нарушение отговорният орган ще бъде компетентен да налага пропорционална и възпираща санкция. Той ще може да започва разследвания по своя собствена инициатива или въз основа на подадена жалба. В тези случаи страните, които подават жалба, ще могат да изискат поверителност и анонимност, за да защитят позицията си спрямо търговския си партньор.

Порожанов се бори за справедлива цена за продуктите на земеделските производители

Порожанов се бори за справедлива цена за продуктите на земеделските производители

Във ветеринарната област Българското председателство ще се съсредоточи върху устойчивото управление на здравето на животните

Комисията ще създаде механизъм за координация между прилагащите органи за обмен на най-добри практики. Предложените мерки допълват съществуващите в държавите членки мерки и кодекса за поведение на доброволната инициатива за веригата на предлагане на храни. Държавите членки могат да вземат допълнителни мерки, които счетат за необходими.

Предложението на Комисията е за законодателен акт на ЕС (директива) и заедно с оценка на въздействието ще бъде представено на двамата съзаконодатели — Европейския парламент и Съвета, където са представени правителствата на държавите членки.

Според неотдавнашно проучване на общественото мнение в ЕС, публикувано през февруари 2018 г., повечето от анкетираните (88 %) са на мнение, че е важно да се засили ролята на земеделските стопани във веригата за предлагане на храни.

Също така 96 % от анкетираните в обществената консултация от 2017 г. относно модернизирането на общата селскостопанска политика на ЕС смятат, че една от целите ѝ трябва да бъде утвърждаването на позицията на земеделските стопани във веригата на създаване на стойност, включително чрез мерки срещу нелоялните търговски практики.

ЕК одобри програмата ни в земеделието до 2021 г.

ЕК одобри програмата ни в земеделието до 2021 г.

Производителите на плодове и зеленчуци могат да ползват европейски пари