Одитният комитет към Държавен фонд „Земеделие" провежда първото си заседание.

Новият контролен орган е създаден въз основа на решение на Управителния съвет на Фонда и с решение на Дванадесето заседание на Комитета по наблюдение по Програма САПАРД, за укрепване на функциите на вътрешен одит в интитуцията, припомнят от министерството.

Отдел „Вътрешен одит" вече няма да докладва директно за дейността си на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие", а ще се отчита пред Одитния комитет.

Одитният комитет е колективен орган за вземане на решения, както по отношение на осъществяването на надзор върху одитните и контролните функции в Държавен фонд „Земеделие", така и за осигуряване независимостта на вътрешния одит, при спазване на национално и европейско законодателство и добрите практики в областта на вътрешния одит.

В Одитния комитет участват представители на държавните институции и на научните среди. Поканени са видни специалисти с подходящ експертен опит в областта финансовото управление и контрол, вътрешния и външния одит.

Заседанията на новия контролен орган ще се провеждат на всеки два месеца. На тях ще се дава оценка на дейността и функциите по отношение на вътрешния одит в ДФЗ.