Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" доц. д-р инж. Димитър Тадаръков подписа първите 14 договора, които ще се финансират със средства от Фонда за гарантиране на ЕС, съгласно правила на Общата селскостопанска политика /ОСП/, в присъствието на бенефициенти и журналисти.

Проектите са на стойност 1 451 190 лв. и са по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя", за трите дейности „Изграждане на огради за защита от диви животни", „Изграждане на противоерозионни съоръжение" и „Реконструкция на съществуващи тераси". Сумата, която ще бъде покрита от Европейския бюджет е 370 991,38 евро. Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил, в качеството си на Компетентен орган на Разплащателната агенция, е утвърдил пределни цени за дейностите по мярката.

Мярката е част от схемите за подпомагане по линия на пазарната подкрепа, които прилага Разплащателната агенция. Режимът на преструктуриране и конверсия на лозята има за цел производството на винено грозде адекватно да отговаря на механизмите на търсенето.

Първите проекти, финансирани от Европейските фондове, ще бъдат одобрени този месец. Това обещание даде доц. Тадаръков. Бенефициенти ще получат средствата след изпълнение на проектите най-късно до края на октомври тази година.

Заради изключително кратките срокове, с които разполага България, ще бъдат финансирани само част от дейностите в тази производствена сфера.

Доц. Тадаръков изтъкна, че за следващата стопанска година 2007/2008 България е заявила бюджет от 22 млн. евро. Той обясни, че всеки момент очакваме одобрението на този бюджет, за да се отвори нов прием на документи по прилагането на тази мярка. От тази помощ могат да се възползват всички регистрирани лозарски производители.