След като през миналата седмица стана ясно, че броят на извършените проверки за нарушения на трудовите права от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ) за 2023 г. са 48 570 броя, а установените нарушения са 229 801 броя, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и неговият екип представиха други груби нарушения, свързани с трудовото законодателство.

Той акцентира върху нарушения, свързани още с работното време и почивките, нарушения във връзка с използване на отпуските, нарушения при прекратяване на трудовото правоотношение, нарушения на осигурителните права, нарушения на колективното трудово договаряне, нарушения на здравословни и безопасни условия на труд, нарушения относно правото на упражняване на сигналната функция на синдикалните организации.

Нарушения, свързани с работното време и почивките:

- Работя повече от 40 часа на седмица при петдневна работна седмица - 298 броя сигнали;

- Полагам извънреден труд без заповед на работодателя - 303 сигнала;

- Работодателят не ми позволява да ползвам две физиологични почивки по 15 минути дневно - 166 сигнала;

- Почивам между две смени по-малко от 12 часа - 97 сигнала;

- Работя при сумирано изчисляване на работното време и често ме уведомяват за промяна на смените - 89 сигнала;

- Работя от разстояние и получавам задачи от работодателя по e-mail и телефон след изтичане на работното време - 98 сигнала;

- Не ме запознават своевременно с утвърдения график за смените при работа на сумирано изчисляване на работното време - 67 сигнала;

- Работодателят не ми позволява да ползвам обедната си почивка - 93 сигнала;

- Работя на сумирано изчисляване на работното време и почивам по-малко от 24 седмично - 52 сигнала;

- Работя на работно време с променливи граници и ми се нарушава междудневната почивка от 12 часа;

- Майка съм на дете до 6 години и работодателят не ми позволява да давам нощни смени без мое съгласие.

Нарушения, свързани с отпуските:

- Работодателят не ми дава възможност да ползвам целия си отпуск - 511 сигнала;

- Задължават ме да използвам платен годишен отпуск точно определен месец, без да има законово основание затова - 740 сигнала;

- Възлагат ми работа по време на отпуск/болничен - 194 сигнала;

- Принуждават ме да излизам в неплатен отпуск - 61 сигнала;

- Работодателят не ми разрешава отпуск по семейни причини - 87 сигнала;

- Работодателят не ми позволява ползване на платен годишен отпуск, без да има производствени причини за отлагането - 91 сигнала;

- Работя на ненормиран работен ден, а не получавам допълнителен отпуск за това - 172 сигнала;

- Работодателят не ми разрешава да ползвам отпуск за синдикална дейност, договорен в колективния трудов договор - 152 сигнала;

- Работодателя ме принуждава 4 часа да работя в офиса, а другите 4 часа ги отчита като отпуск - 9 сигнала.

Нарушения при прекратяване на трудовото правоотношение:

- Нямам достъп до трудовата си книжка и други документи - 126 сигнала;

- След прекратяване на трудовото правоотношение работодателят не ми изпрати последната заплата или обезщетение - 196 сигнала;

- След прекратяване на трудовото правоотношение работодателят не ми върна или ми забави трудовата книжка - 196 сигнала;

- Прекратявано ми е трудовото правоотношение устно, без да ми е връчена писмена заповед или писмено предизвестие - 145 сигнала.

Нарушения на осигурителните права:

- Назначен съм на една длъжност, а работя друго - 315 сигнала;

- Работодателят не ми издава в срок документи за осигурителен стаж, доход или категория труд - 97 сигнала;

- Работодателят не ми издава безплатно документи за осигурителния стаж, доход или категория труд - 179 сигнала.

- Работодателят не ми е определил правилно категорията на труд - 87 сигнала;

- Работодателят не ми внася осигурителните вноски в определените от закона размери и срокове - 122 сигнала;

- Работодателят не ми плаща първите два дни от болничните - 32 сигнала.

Нарушения на здравословни и безопасни условия на труд:

- Не получавам средства за закупуване на очила за работата с видеодисплей - 570 сигнала;

- Работодателят не организира безплатни медицински прегледи - 757 сигнала;

- Не ми осигуряват консумативи за работа - 291 сигнала;

- Работодателят не ми е предоставил работно облекло - 301 сигнала;

- Работно облекло не е качествено - 219 сигнала;

- Обиждат ме по време на работа - 195 сигнала;

- Работодателят не ми предоставя лични предпазни средства - 163 сигнала;

- Работодателят не ме информира за опасностите при работа с опасни химични вещества - 60 сигнала.

Във връзка с всички тези сигнали за нарушения и оплаквания от страна на хората от работните си места и съответно работодателите, КНСБ настоява за план за действие за насърчаване на колективното трудово договаряне и достигане на 80% покритие на наемния си труд.

КНСБ настоява още за гарантиране правото на сдружаване в синдикалните организации и засилване на контрола на институциите.

Не на последно място КНСБ иска правото на представители на синдикалните организации да посещават по всяко време предприятията и другите места, където се извършва работата и контрол на институциите относно прилагане на трудовото законодателство.

1.7 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на 2024 г. след проверки на ГИТ

1.7 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на 2024 г. след проверки на ГИТ

Инспекцията по труда е спряла обекти 118 пъти заради опасни условия на работа