В позицията на четирите работодателски организации - БСК, АИКБ, БТТП и КРИБ заявяват, че и тази година няма да участват в процедурата по преговори за определяне на минималните осигурителни доходи - МОД. Това не се случва за първа година, а с единодушие бе решено и за 2017, 2108 и 2019 година.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) отново се обявява за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности.

От АОБР припомнят, че многократно са изразявали подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне и за актуализиране на минималните възнаграждения при постигане на договореност на фирмено и браншово ниво.В условията на икономическо оживление след кризата от 2009 г., административно определяните прагове на МОД се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.

Национално представителните работодателски организации многократно вече са заявявали, че този подход увеличава сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като намалява нетното възнаграждение на наетите лица.

Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд, напомнят от АОБР.Освен това подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.

Работодателите припомнят и че обсъжданията между социалните партньори и държавата по изготвяне на механизъм за определяне на минимална работна заплата се забавя, а приетата правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2020 г. с 9,8%, при драматично изоставащ ръст на производителността на труда в пълно противоречие с изискванията на Конвенция 131 на МОТ, ратифицирана от Р. България през 2018 г.