Общият доход средно на лице от домакинство през декември 2009 г. е 331.63 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 11.9%.
Продължава тенденцията основната част от този доход да се формира от получаваната работна заплата и пенсии, съобщава Националния статистически институт.

Техният относителен дял в общия доход за месеца е 76.9%. При пенсиите продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за предходните месеци на тази година, а при работната заплата се регистрира намаление.

На първо място в структурата на общия доход продължава да бъде работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата. През декември 2009 г. тя е 164.00 лв. средно на лице от домакинството, което е с 2.3% по-малко спрямо същия месец на миналата година.
Относителният дял на работната заплата в общия доход е 49.5%.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 7.4 процентни пункта и съставлява 27.4% от него. През декември 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват с 20.4% до 90.73 лв. средно на лице от домакинство.

През декември 2009 г. доходите от самостоятелна заетост се увеличават с 5.4% процента спрямо същия месец на миналата година, като достигат 23.54 лв. средно на лице от домакинство.

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през декември 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те намаляват за периода с 78.0%, като достигат 12.81 лв. средно на лице.

Общият разход на лице от домакинство през декември 2009 г. е 311.46 лв. и намалява спрямо същият месец на 2008 г. с 3.4%. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода и др., които представляват 52.0 % от всички разходи.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 50.60 лв. през декември 2008 г. до 49.75 лв. през декември 2009 г. средно на лице от домакинство.

Разходите за здравеопазване нарастват с 13.4% през декември 2009 г. спрямо същия месец на миналата година и възлизат на 15.85 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.1 %, което е с 0.8 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година.

Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 10.3% и достигат 29.30 лв. средно на лице. Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 1.5 % и през декември 2009 г. те възлизат на 14.81 лв. средно на лице от домакинството.

Намаляват разходите за облекло и обувки с 19.8% и през декември 2009 г. те са 9.82 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.2%.