Министърът на икономиката промени състава на одитния комитет на Българската банка за развитие.

Съгласно Устава на ББР и Закона за независимия финансов одит одитният комитет отговаря за това да наблюдава процесите по финансово отчитане в банката, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, а също и да дава препоръки относно независимия одит на институцията.

Всички служителите на банката са длъжни да съдействат на комитета и да му предоставят необходимата информация за изпълнение на контролните му функции. Самият комитет пък информира за работата си Надзорния съвет на банката и поне веднъж годишно се отчита пред министъра на икономиката за дейността си.

ББР вече е изцяло държавна

ББР вече е изцяло държавна

От МИ дават списък на осемте най-големи кредитополучатели от ББР

От ведомството съобщават, че новите членове на одитния комитет са с богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор у нас в сферите на задължителния контрол над кредитни институции и поддържането на прозрачна финансова отчетност, съгласно най-добрите европейски и национални практики и задължителни правила.

Припомняме, на 17 май тази година ББР стана изцяло държавна собственост.

През януари, в края на 44-ото НС, депутатите приеха доклада за работата на ББР без забележки, след като през лятото на 2020 г. банката влезе като частичен собственик в Първа инвестиционна банка.