Земеделските стопани ще могат да ползват кредит от Търговските банки преди да получат средствата за подпомагане по директните плащания от Разплащателната агенция.

За обезпечения ще служат данните на Агенцията за очакваните субсидии, които стопаните ще получат по Схемата за единно плащане на площ и схемата за националните доплащания, съобщават от Министерство на земеделието.

Така земеделските производители, които са подали Общо заявление за подпомагане до Разплащателната агенция, ще могат да сключват договор за кредит с търговските банки, като за обезпечение на заема ще бъде учреден особен залог на вземането.

За него банката ще информира Фонда и Разплащателната агенция, което ще служи доказателство за сключения договор между Търговската банка и земеделския стопанин.

От своя страна Разплащателната агенция ще създаде собствен регистър. Условията за сключване на договор и залогът предвиждат земеделският стопанин да може да прави промени в банковата сметка, посочена в заявлението, само с писмено съгласие от страна на банката - кредитор.

Ако банката поиска, ДФ „Земеделие" ще я уведомява за промени по статута на земеделския стопанин - оттегляне на заявлението за подпомагане, прехвърляне на стопанстовто или част от него на трето лице или за други обстоятелства, настъпили към заложеното вземане, обясняват още едно от условията от министерството.

Очакваният срок за определяне на сумите за субсидии по всички схеми е до края на месец ноември 2007 година.

Очакваният срок за изплащане на субсидиите е средата на месец декември. Земеделските стопани ще получават безвъзмездното подпомагане от директните плащания заедно с националните доплащания.