Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Основните приоритети в сектора са създаване на STEM среда в училищата, модернизиране и изграждане на нови образователни институции, включително на детски градини в общините с недостиг на места, както и на центрове за личностно развитие на ученици и младежи. Предвижда се и финансиране на научна и иновативна дейност в БАН и изследователските университети.

Над 1,3 млрд. лв. са за образователни проекти, като те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Очакванията са европейските средства за наука да привлекат и допълнително частно финансиране.

Дейностите за образование и научни изследвания, финансирани по Плана, са с хоризонт до средата на 2026 г.

Около 576 млн. лв. са предвидени за създаване на национална STEM система. От тях 20,8 млн. лв. са за изграждане и оборудване на Национален STEM център като централно звено за обучение на учители. В него се планира изграждане на 10 лаборатории по STEM науки и 10 зали за обучение по STEM. Целта е учителите да придобият практически умения за разработване и прилагане на иновативни учебни часове, въвеждане на нови интегрирани учебни предмети (кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др.) и въвеждане на нови методи на преподаване.

Пеканов пусна ревизирания План за възстановяване и очаква оценката на НС

Пеканов пусна ревизирания План за възстановяване и очаква оценката на НС

Залага се на приоритетни проекти за страната

17,7 млн. лв. пък са заделени за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на Националните детски комплекси в с. Ястребино и в с. Ковачевци и Олимпийския център "Св. Иван Рилски" в Хисаря. Основната част от средствата за STEM системата са за училищата, които досега не са финансирани по националната програма на Министерството на образованието и науката за изграждане на STEM среда.

Още 1980 училища у нас ще могат да изградят STEM кабинети, като сумите ще се отпускат според броя на учениците и варират от 50 000 лв. за най-малките училища с до 50 деца до 600 000 лв. за най-големите - с над 1000 ученици. За други 263 училища в страната, които вече са финансиране по националната програма на МОН, са предвидени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM средата.

С над 93,6 млн. лв. ще бъдат изградени високотехнологични класни стаи. Сумите, за които ще могат да кандидатстват училищата, отново ще зависят от броя на децата и варират от 10 000 лв. за най-малките училища до 80 000 лв. за най-големите. Предвидени за финансиране са 2243 училища.

Най-голямото перо за образование в Плана - близо 680 млн. лв., е за модернизиране на образователните институции за качествена среда за учене и иновации. От тях 380,4 млн. лв. са за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. Двадесет и четири професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни учебни центрове за обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии. Ще се наблегне върху връзката с интелигентната специализация и надграждането на традиционните индустрии (транспорт, селско стопанство, производство) за дигитална и зелена трансформация. Ще се подкрепят и нововъзникващи индустрии, като зелена енергия, роботика, производство на електрически превозни средства.

ВУЗ-овете кандидатстват за статут на изследователски университети

ВУЗ-овете кандидатстват за статут на изследователски университети

Критерият са постигнатите научни резултати през предходните 4 години

За изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на места, са предвидени 76.5 млн. лв. Планира се да се отворят около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата.

Сред приоритетите е и програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, като средствата за това са 411 млн. лв. Близо 240 млн. лв. ще отидат в изследователските висши училища. Предстои Министерският съвет да одобри първия списък с изследователските университети. Планира се те да получават субсидия за научна и иновационна дейност до 40% от тази за обучение. Останалите висши училища също ще получат средства за тази цел от националния бюджет.

Над 52 млн. лв. са предвидени за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии. Ще се развиват Единният център за иновации и Центърът за обучение на БАН. Подсиленият Единен център за иновации ще служи като координиращо звено за връзките на институтите на БАН с бизнеса.

Научните организации и изследователските университети ще получават предвидените средства за научни изследвания и иновации, след като изпълнят определени индикатори за постигнати резултати.