По повод 24-ти май Институтът за български език при БАН за първи път предоставя свободен онлайн достъп до съдържанието на Речника на българския език, който тълкува над 120 000 думи.
Речникът е достъпен напълно безплатно в интернет и ще бъде допълван с всяко ново издание.

По повод Деня на българската просвета и култура Институтът за български език откри изложба под надслов „По стъпките на учителите”, посветена на 145 годишнината от създаването на Българска академия на науките. Експозицията, която ще бъде разположена до 30 май 2014 г. в Централното фоайе на БАН, включва книги и плакати, представящи важни области от изучаването на българския език: исторически, диалектни и съвременни речници, граматики на българския език и граматическа литература, диалектни атласи, трудове на видни български езиковеди и на съвременното поколение изследователи от Института за български език.

При откриването на изложбата Институтът за български език представи редица свои дигитални проекти. Българският национален корпус (http://search.dcl.bas.bg/bg/) представлява колекция от над 5,4 милиарда думи, която отразява състоянието на българския език (предимно в неговата писмена форма) от средата на ХХ в. до наши дни. В корпуса са включени и паралелни текстове на 47 други езика, които имат съответствие на български.

Лексикално-семантичната мрежа „БулНет” (http://dcl.bas.bg/bulnet/) предоставя достъп до синонимни множества на български език (над 52 000), връзка с преводните им еквиваленти на английски език (над 120 000) и съществуващите връзки между тях - синоними, хипероними, мероними и т.н.

Лексикалните ресурси „Инфолекс” (http://infolex.ibl.bas.bg/) и „Неолекс" (http://neolex-bg.org/bg/) включват синонимен и антонимен речник, речник на новите думи и регистър на фразеологизмите. Създадена е и електронна интерактивна карта на диалектната делитба на българския език (http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/ ; http://ibl.bas.bg/Dialektna_delitba.pdf).

Сред реализираните проекти на Института са и редица програми за корекция на правописни грешки, езиков наръчник в помощ на преводачите на български език и др.