До 7 юли 2021 г. тече общественото обсъждане на методиката за определяне на изследователските университети, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Критериите са научни резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science; развитие на научния капацитет на академичния състав, обществено и икономическо въздействие. По тези трите основни групи показатели висшите училища ще могат да кандидатстват за статут на изследователски университети, ако кабинетът приеме методиката, разработена от Министерството на образованието и науката. 

С Карта за висшето образование определят нуждата от студенти, преподаватели и ВУЗ-ове

С Карта за висшето образование определят нуждата от студенти, преподаватели и ВУЗ-ове

Документът е публикуван за обсъждане до 18 юли

Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки по определена формула. За получаване на статут на изследователски университет, висшето училище трябва да събере не по-малко от 1000 точки.

Кандидатите ще бъдат оценявани от междуведомствена комисия. Тя ще бъде създадена към министъра на образованието и науката. В нея ще има представители на министерствата на образованието и науката, на финансите и на икономиката, също така на Държавната агенция за научни изследвания и иновации и на Съвета на ректорите. Комисията ще следи също за сроковете в действащия списък на изследователските университети и за неговото актуализиране.

Около 50% от студентите не завършват

Около 50% от студентите не завършват

Учителите заслужават по-добро заплащане за труда си

Списъкът ще се актуализира всяка година до 1 ноември. Висше училище, което отговаря на критериите, ще се включва в списъка за срок от четири години с възможност за удължаване при изпълнени критерии.

Статутът на изследователски университет е въведен в началото на 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ЗВО). Целта е да се стимулира научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и правят върхови научни изследвания.

Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност. Парите ще бъдат осигурени през Националния план за възстановяване и устойчивост.

Повишаването на капацитета на изследователските висши училища цели да подобри участието им в международни, европейски и национални програми, включително в Рамковата програма "Хоризонт Европа". Чрез дейността на изследователските висши училища ще се развият също научният и икономическият потенциал на съответните региони и на страната като цяло.