200 млн. лв. ще бъдат отделени за Центровете за върхови постижения и още 150 млн. лв. за Центровете за компетентност.

Това обяви министърът на образованието и науката Меглена Кунева, която заедно със своя екип представи пред учените от Българска академия на науките насоките за кандидатстване по Оперативната програма „Наука за интелигентен растеж” приоритетна ос 1 – научни изследвания.

Обявените насоки предвиждат до 23 януари 2017г. да се разработят и представят проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения с бюджет 200 млн. лв. и изграждане и развитие на центрове за компетентност с бюджет 150 млн. лв.

Министър Кунева припомни, че се предвижда в страната ни да се изградят четири новопостроени инфраструктурни комплекси – Център за върхови постижения, насочени към фундаменталните научни изследвания, където работят над 70 нови изследователи по над 40 съвместни проекта и осем новопостроени инфраструктурни центрове по компетентности, фокусирани върху приложни научни резултати, в които работят над 100 нови научни изследователи по над 110 научни съвместни изследователски проекта между центровете и бизнеса.

„Центровете за компетентност се очаква да захранят българската икономика с иновации, които са двигателят за приложимост на науката, за продаваемост, за комерсиализация на науката”, заяви Кунева. Просветният министър подчерта, че целта на инвестициите е модернизацията на научната инфраструктура.

Бюджетите и по двете процедури за върховите центрове и центровете за компетентност са разпределени за следните научни области – мехатроника, информатика и информационни и комуникационни технологии, индустрия за здравословен живот и био технологии, нови технологии в креативните индустрии. Приоритетните области са заложени в Стратегията за интелигентна специализация.

С проекти по откритите процедури могат да кандидатстват – научно-изследователските институти, университети, научни звена на БАН, Селскостопанската академия, други публични и частни научни организации, юридически лица с нестопанска цел и или иновационни клъстери, които са регистрирани в регистъра за научна дейност, поддържан от МОН.

Министърът подчерта, че за тези проекти не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.
"Безвъзмездната финансова помощ е до 100% от общите допустими разходи", отбеляза тя.