Правителството одобри промяна на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Промяната предвижда интегриране на 51.1 млн. евро от Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) в Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).

С промяната ще се осигури по-фокусирана и ефективна подкрепа за създаване на дългосрочни партньорства между бизнеса и научноизследователските организации, включително на регионално равнище, пишат от пресслужбата на МС.

Спираме изтичането на мозъци с по-големи стипендии за докторанти

Спираме изтичането на мозъци с по-големи стипендии за докторанти

Привличат постдокторанти със средства от 1 500 до 3 000 лв.

Промяната цели и привличане на допълнителен ресурс за наука, чрез осигуряване на подкрепата за проекти, одобрени за финансиране по програма "Хоризонт 2020" и осигуряване на по-добра синергия между двете програми.

В допълнение са актуализирани и прецизирани индикаторите на програмата, което ще позволи по-адекватно и реалистично измерване на ефектите от изпълнение на ОПНОИР и ще подобри процеса на нейното изпълнение.

Междувременно стана ясно и че правителството одобри и Оперативен план за изпълнение на първия етап на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017 - 2030 година, приета от НС на 07 юни 2017 година.

Отпускат 18 млн. лв. за осъществяването на научни мисии в 8 сектора

Отпускат 18 млн. лв. за осъществяването на научни мисии в 8 сектора

Програмите са на обща стойност 61 млн. лв.

Основната цел на плана е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, България да се превърне в притегателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат млади и водещи учени в страната.

Изпълнението на Стратегията е разделено на три етапа. Първият етап (2018 - 2022 година) цели в края на етапа научноизследователската дейност да се оценява оптимално, да бъде привлекателна за учените и за младите хора и да са създадени подходящи условия за научни изследвания и за тяхното потенциално приложение.

С 50 млн. лв. държавата гарантира студентските и докторантските кредити

С 50 млн. лв. държавата гарантира студентските и докторантските кредити

За тази година