Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на тока на доставчика от последна инстанция (Методиката). Това е в изпълнение на мерките, обявени от правителството и от енергийния регулатор за компенсация на бизнеса за цената на тока.

Промените в Методиката са насочени към малките и средни бизнес потребители, които са на свободния пазар на електроенергия, но не са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по цени на доставчик от последна инстанция (ДПИ). От КЕВР уточняват, че това е най-скъпият начин за снабдяване, който има дисциплиниращ ефект с цел да стимулира потребителите да сключат договор с търговец на ток. Към момента в тази ситуация са около 256 000 небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи ток от свободния пазар.

Държава, работодатели и синдикати с някакъв напредък за цената на тока

Държава, работодатели и синдикати с някакъв напредък за цената на тока

За първи път има някакъв напредък

Променя се формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на бизнеса на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh. Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1.11.2021 г. като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на ток от свободния пазар, за да не заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока.

Съгласно Методиката средната продажна цена на тока на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент "ден напред" на организирания борсов пазар на тока, като включва и компонента за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ". С приетите изменения, за посочения тримесечен период, тази компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще намали средната продажна цена за клиенти на ДПИ. По този начин за малките небитови клиенти се осигурява допълнителен преходен период, през който те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор.

Държавата опрощава по 110 лева на мегаватчас за бизнеса

Държавата опрощава по 110 лева на мегаватчас за бизнеса

За компенсациите е предвиден общ бюджет от 450 млн. лв

Решението на регулатора за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ е изпратено за публикуване в "Държавен вестник", с оглед нормативният акт да влезе в сила от 1.11.2021 г.