БНБ одобри предложените от Асоциацията на банките в България (АББ) общи правила за мораториум (отлагане) на плащанията по кредити към банки и към техните дъщерни дружества. Уточнението е важно, защото близо 40% от пазара на бързи кредити се държи от дъщерното дружество на "УниКредит Булбанк".

За отлагане на плащанията по кредитите могат да кандидатстват длъжници, които отговарят едновременно на три условия - да имат затруднения, породени от извънредното положение, наложено заради коронавируса, да нямат просрочия по кредитите си повече от 90 дни и изрично да поискат отлагане на дължимите плащания. Изрично трябва да се подчертае, че във всички описани в документа на АББ случаи става дума за отсрочване на плащанията, а не за опрощаване на суми по дълга.

БНБ прие указанията за кредитните мораториуми

БНБ прие указанията за кредитните мораториуми

Те бяха гласувани в Европейския банков орган

В приетия от АББ документ се казва, че всяка банка, приела да го прилага, обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. По този начин обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания. В него ще се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано.

Общите правила са, че задълженията могат да бъдат отсрочвани до шест месеца, но не по-късно от края на годината. С други думи, ако искате отсрочване на плащания от края на април, такова може да ви бъде дадено за дължимите от вас суми максимум до края на октомври. Ако искате отсрочката да е от края на май максималния срок, може да е до края на ноември и т.н. Кандидатури за отсрочване ще се приемат до 22 юни 2020-а, така че срокът на получения мораториум не може да е след 31 декември 2020-а.

Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми по дълга или погасителните вноски по главницата. Отсрочените суми по дълга се натрупват и се погасяват на части след изтичането на договорения между банката и клиента срок на мораториум. Клиентът може да поиска мораториумът да бъде прекратен преди края на договорения срок и да започне да обслужва задължението си по изготвения с кредитора погасителен план.

Европейският банков орган позволи мораториумите по кредитите

Европейският банков орган позволи мораториумите по кредитите

Публикувани са указанията за прилагане на надзорните регулации

При отлагане на плащанията едновременно на лихви и главници капитализация на лихвите не се допуска. При договаряне на новия погасителен план, след приключване на срока на мораториум, длъжникът плаща отложената лихва, но банката не му начислява допълнителна лихва върху отложеното лихвено плащане.

При отлагането само на главницата длъжникът продължава да обслужва дължимите за срока на мораториума лихви. След приключване на договорения срок на мораториума се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

При револвиране на кредитна линия погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. Не се формира минимална сума за възстановяване на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01 февруари 2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. дължимата месечна лихва по кредит - овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.