На база на предварителни данни и оценки бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за август 2020 г. се очаква да бъде дефицит в размер на 190,4 млн. лв., което се дължи основно на спад в постъпленията. Това съобщиха от министерството на финансите.

Отпускат още 36 млн. лева по бюджета на МВР

Отпускат още 36 млн. лева по бюджета на МВР

С до 30% увеличават и разходите за персонал на ГД "Охрана"

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 28 787,0 млн. лв. (64,8 на сто от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към август 2020 г. се свиват с 949,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 430,9 млн. лева.

Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19, посочват от МФ.

Диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги в Бюджет 2021 предлага Сачева

Диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги в Бюджет 2021 предлага Сачева

Предстои да бъде въведен и стандарт за личен асистент

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към август 2020 г. са в размер на 27 253,5 млн. лв., което е 56,9 на сто от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към август 2019 г. бяха в размер на 28 193,3 млн. лева. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

МС одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет

МС одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет

КФП на касова основа към 30 юни 2020 г. е положително в размер на 1 612,7 млн. лв

Превишението на приходите над разходите по КФП към август 2020 г. се очаква да бъде в размер на 1533,4 млн. лв. (1,3 на сто от прогнозния БВП).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 август от централния бюджет, възлиза на 808,5 млн. лв.