Депозитите в банките все още са повече от кредитите. В последната седмица в медиите се появиха информации и анализи, че депозитите в банките вече са по-малко от кредитите (изядени са от кредитите) и че това е една от причините за увеличаване на лихвите по депозитите. Публично достъпните данни на БНБ по този въпрос, които са до края на март 2022-а, показват, че подобни заключения са преувеличени.

На първо място привлечените средства на банковия ни сектор - 119.72 млрд. лева са повече от предоставените от банките кредити и аванси - 87.82 млрд. лева. Разликата между двете суми - 32 млрд. лева, са инвестиции на банките в ценни книжа - 20 млрд. лева и също така формира част от паричните салда, които кредитните институции поддържат в БНБ. 

Все повече банкови депозити на гражданите намаляват

Все повече банкови депозити на гражданите намаляват

За три месеца има свиване на депозитите в групите от 200 хил. до 500 хил. лева

С други думи кредитите и авансите все още са по-малко - представляват 73.35%, от привлечените от банките средства. Три месеца по-рано - в края на 2021-а това съотношение е било 71.35%. С други думи сега са отпуснати повече кредити с привлечени средства отколкото в края на 2021-а, но твърдението, че кредитите са изяли депозитите е невярно.

Тук е добре да се знае какво се има предвид под привлечени средства, депозити, кредити и аванси, за да не се получи, че сравняваме ябълки с круши и да се окаже, че сме загубени в превода. Като говорим за привлечени средства тук става дума за всички пари, които банките са получили от свои клиенти - други банки, други финансови институции (застрахователи, осигурителни дружества, инвестиционни посредници и фирми за бързи заеми), държавата (общини, държавни и общински агенции и фондове), от граждани (домакинства) и от фирми (нефинансови предприятия).

Тези привлечени средства е редно да се сравняват с общия размер на кредитите и авансите, които са предоставените от банките суми на други банки, на други финансови предприятия, на държавата (тук не влизат парите инвестирани в държавни ценни книжа), на фирмите и на гражданите.

Често се ползва едно друго съотношение, а именно привлечените средства (това са депозитите и сметките) от гражданите и фирмите, спрямо кредитите отпуснати за граждани и фирми. Според данните на БНБ за първото тримесечие на 2022-а сумите, които гражданите и фирмите държат в банките са за общо 105.38 млрд. лева, а кредитите, които са отпуснати на граждани и фирми са за 72.46 млрд. лева.

Казано по друг начин банковите заеми от тази група са 68.76% от привлечените от същата група средства (68.04% в края на 2021-а) и при това положение и тук не можем да говорим, че кредитите са изяли депозитите.

Разбира се тези съотношения са за банковия сектор като цяло. При отделни банки не е изключено кредитите от граждани и фирми да са повече от депозитите привлечени от населението. Тогава те допълват това финансиране със средства от други банки и небанкови финансови институции. Но това са по-скоро изключения.

Може да се правят и по-фрагментирани съпоставки като например кредити за населението, спрямо привлечени средства от населението; заеми за фирми, спрямо привлечени средства от фирми; заеми за небанкови финансови предприятия, спрямо привлечени средства от тази група и т.н.

Това може да е забавно упражнение, но изкривява общата картина. В света на финансите парите нямат панделки. Привлечените средства от различни източници формират общия ценови и матуритетен микс на ресурса, който ползват банките. А този микс е в основата на цената по-която те предоставят кредити и аванси на своите клиенти.